Ανατίμηση ως προς το σύνολο των ξένων νομισμάτων σημείωσε το ευρώ κατά το 2013, σύμφωνα με τους σταθμισμένους δείκτες ισοτιμίας που καταρτίζει το Κέντρο Εξαγωγικών Ερευνών και Μελετών (ΚΕΕΜ) του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων

Πιο συγκεκριμένα, η σωρευτική μεταβολή του σταθμισμένου δείκτη ισοτιμίας του συνόλου των νομισμάτων, στο δωδεκάμηνο Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου 2013, δηλαδή ως προς τις μέσες τιμές του Δεκεμβρίου 2012, ανήλθε, με βάση τις σταθμίσεις του συνολικού εξωτερικού εμπορίου των χωρών της ζώνης του ευρώ (εισαγωγές και εξαγωγές), σε -4,60% ως αποτέλεσμα της υποτίμησης των ευρωπαϊκών (εκτός ευρωζώνης) νομισμάτων κατά -3,31% και της υποτίμησης των λοιπών νομισμάτων κατά -5,69%. Έτσι, κατά τη διάρκεια του 2013, το ευρώ σημείωσε σωρευτική ανατίμηση +4,82% ως προς το σύνολο των νομισμάτων, +3,42% ως προς τα ευρωπαϊκά (εκτός ευρωζώνης) νομίσματα και +6,03% ως προς τα λοιπά νομίσματα. 

Σημειώνεται ότι, κατά το έτος 2012, το ευρώ είχε υποτιμηθεί σωρευτικά κατά -2,15% ως προς το σύνολο των νομισμάτων και κατά -3,79% ως προς τα ευρωπαϊκά (εκτός ευρωζώνης) νομίσματα. Επίσης, κατά το έτος 2011, το ευρώ είχε υποτιμηθεί σωρευτικά κατά -0,51% ως προς το σύνολο των νομισμάτων, ενώ είχε ανατιμηθεί κατά +2,04% ως προς τα ευρωπαϊκά (εκτός ευρωζώνης) νομίσματα. 

Εξάλλου, από τις μέσες ετήσιες μεταβολές των σταθμισμένων δεικτών, δηλαδή κατά το δωδεκάμηνο του 2013 έναντι του αντίστοιχου δωδεκάμηνου του 2012, προκύπτει ότι το ευρώ ανατιμήθηκε κατά +3,44% ως προς το σύνολο των νομισμάτων, +2,46% ως προς τα ευρωπαϊκά (εκτός ευρωζώνης) νομίσματα και +4,30% ως προς τα λοιπά νομίσματα. 

Τέλος, όσον αφορά τις μεταβολές των συναλλαγματικών ισοτιμιών κατά το Δεκέμβριο, το ευρώ ανατιμήθηκε, τόσο ως προς το σύνολο των ξένων νομισμάτων, όσο και ως προς τα ευρωπαϊκά (εκτός ευρωζώνης) και τα λοιπά νομίσματα. 

Πιο συγκεκριμένα, με βάση τις σταθμίσεις του συνολικού εξωτερικού εμπορίου των χωρών της ευρωζώνης (εισαγωγές και εξαγωγές), ο σταθμισμένος δείκτης ισοτιμίας του συνόλου των νομισμάτων μειώθηκε κατά -1,01%, ως αποτέλεσμα της υποτίμησης των ευρωπαϊκών (εκτός ευρωζώνης) νομισμάτων κατά -0,36% και των λοιπών νομισμάτων κατά -1,57%. 

Η εξέλιξη των ισοτιμιών κατά κύρια νομίσματα 

Δολάριο και άλλα Νομίσματα εκτός ΕΕ 

Ανατίμηση ως προς το σύνολο σχεδόν των λοιπών νομισμάτων, σημείωσε το ευρώ κατά τον Δεκέμβριο 2013, σε σχέση με τον Νοέμβριο του 2013, με βάση τις μέσες μηνιαίες τιμές των λοιπών ξένων νομισμάτων κατά τους δύο τελευταίους μήνες. 

Ειδικότερα, το δολάριο ΗΠΑ υποτιμήθηκε κατά -1,54%, η κορόνα Νορβηγίας κατά -2,38%, το δολάριο Καναδά κατά -2,99%, το δολάριο Αυστραλίας κατά -5,05%, το γιεν Ιαπωνίας κατά -4,73% και το γουάν Κίνας κατά -1,23%. Εξαίρεση αποτελεί το φράγκο Ελβετίας που ανατιμήθηκε κατά +0,59%. 

Όσον αφορά τις ετήσιες σωρευτικές μεταβολές των λοιπών νομισμάτων ως προς τον Δεκέμβριο του 2012, διαπιστώνεται η υποτίμηση όλων των νομισμάτων, με ποσοστά που κυμαίνονται από -22,75% (γιεν Ιαπωνίας) έως -1,25% (φράγκο Ελβετίας). 

Τέλος, από την εξέταση των μέσων ετησίων μεταβολών των ξένων νομισμάτων, δηλαδή κατά το δωδεκάμηνο 2013 έναντι του αντίστοιχου δωδεκάμηνου 2012, προκύπτει επίσης η υποτίμηση του συνόλου των λοιπών νομισμάτων (δολάριο ΗΠΑ: -3,23%, φράγκο Ελβετίας: -2,08%, κορόνα Νορβηγίας: -4,08%, δολάριο Καναδά: -6,07%, δολάριο Αυστραλίας: -9,50%, γιέν Ιαπωνίας: -20,81% και γουάν Κίνας: -0,70%). 

Νομίσματα χωρών - μελών της ΕΕ 

Μικρές μεταβολές έναντι των περισσοτέρων λοιπών ευρωπαϊκών (εκτός ευρωζώνης) νομισμάτων, σημείωσε το ευρώ κατά τον Δεκέμβριο του 2013 σε σχέση με τον Νοέμβριο του 2013, με βάση τις μέσες μηνιαίες τιμές των ξένων νομισμάτων κατά τους δύο τελευταίους μήνες. 

Ειδικότερα, τέσσερα εκτός ευρωζώνης νομίσματα υποτιμήθηκαν (κορόνα Σουηδίας: -0,89%, κορόνα Τσεχίας: -2,16%, φόριντ Ουγγαρίας: -0,85% και λέι Ρουμανίας: -0,41%), δύο ανατιμήθηκαν (λίρα Αγγλίας: +0,17% και ζλότι Πολωνίας: +0,30%) και ένα έμεινε σχεδόν αμετάβλητο (κορόνα Δανίας: -0,02%). 

Όσον αφορά τις μεταβολές των ευρωπαϊκών νομισμάτων ως προς τον Δεκέμβριο του 2012 (ετήσιες σωρευτικές μεταβολές), τα περισσότερα νομίσματα υποτιμήθηκαν, με ποσοστά που κυμαίνονται από -8,38% (κορόνα Τσεχίας) έως -1,93% (ζλότι Πολωνίας), με εξαίρεση το λέι Ρουμανίας που ανατιμήθηκε κατά +0,59% και την κορόνα Δανίας που έμεινε αμετάβλητη. 

Τέλος, από την εξέταση των μέσων ετησίων μεταβολών των ισοτιμιών των ξένων νομισμάτων, δηλαδή κατά το δωδεκάμηνο 2013 έναντι του αντίστοιχου δωδεκάμηνου 2012, διαπιστώνεται η υποτίμηση πέντε νομισμάτων με ποσοστά που κυμαίνονται από -4,52% (λίρα Αγγλίας) έως -0,19% (κορόνα Δανίας) και η ανατίμηση των άλλων δύο νομισμάτων (κορόνα Σουηδίας: +0,63% και λέι Ρουμανίας: +0,86%).