Κατά το χρονικό διάστημα από 2.12.2013 έως 16.12.2013, 13 δικαιούχοι άσκησαν τα δικαιώματα προαίρεσης της Lamda Development για συνολικά 144.647 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστη.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της εταιρείας, σε εφαρμογή του εγκεκριμένου από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 23.06.2006 προγράμματος διάθεσης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και το προσωπικό της Εταιρείας, καθώς και των συνδεδεμένων με αυτή εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 42ε του Ν.2190/1920, όπως αυτό τροποποιήθηκε με βάση την από 20.05.2010 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, σε συνέχεια της από 29.11.2013 ανακοίνωσής της, πληροφορεί το επενδυτικό κοινό για τα εξής: 

1. Κατά το χρονικό διάστημα από 2.12.2013 έως 16.12.2013, 13 δικαιούχοι άσκησαν τα δικαιώματά τους για συνολικά 144.647 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστη, ως ακολούθως:

- 8 δικαιούχοι άσκησαν τα δικαιώματά τους για 88.950 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστη, σε τιμή διάθεσης 2,5 ευρώ

- 1 δικαιούχος άσκησε τα δικαιώματά του για 43.001 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστη, σε τιμή διάθεσης 4,5 ευρώ

- 4 δικαιούχοι άσκησαν τα δικαιώματά τους για 12.696 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστη, σε τιμή διάθεσης 2,3 ευρώ

2. Σε συνέχεια της άσκησης των δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών από τους δικαιούχους και της εμπρόθεσμης καταβολής του ποσού της αύξησης, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας συνεδρίασε στις 17.12.2013 και αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό 43.394,10 ευρώ (ήτοι 144.647 μετοχές x 0,3 ευρώ έκαστη). Το Υπουργείο Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας προέβη στις 23/12/2013 στην καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, όπως αποδεικνύεται με την υπ' αριθμ. Κ2-7623 ανακοίνωση καταχώρησης στοιχείων της Εταιρείας, της ανωτέρω αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου και την πιστοποίηση της καταβολής του.

3. Μετά την ανωτέρω αύξηση, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 13.323.704,10 ευρώ, ολοσχερώς καταβεβλημένο, και διαιρείται σε 44.412.347 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ 0,3 ευρώ εκάστη.

4. Η Εταιρεία θα προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειες σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ώστε οι νέες μετοχές να εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών.