Το Διοικητικό Συμβούλιο της Mevaco, καλεί σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 3 Φεβρουαρίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 , στα γραφεία της έδρας της εταιρείας που ευρίσκονται στη θέση Πράρι-Μουστάκι του Δήμου Ασπροπύργου Αττικής.

Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Διεύρυνση-Επέκταση του σκοπού της Εταιρείας και τροποποίηση του σχετικού άρθρου 3 του Καταστατικού αυτής.

2. Λοιπά θέματα - Διάφορες Ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, η τυχόν Α΄ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 14η Φεβρουαρίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 στον ίδιο χώρο, με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης.