Η Τράπεζα Πειραιώς ανακοίνωσε ότι στις 27/12/2013 ολοκληρώθηκε η διαδικασία εκποίησης των 53.454 κοινών ονομαστικών μετοχών της, που προέκυψαν ως κλασματικά υπόλοιπα από την μείωση του συνολικού αριθμού των υφισταμένων μετοχών από 1.143.326.564 σε 114.332.657 κοινές ονομαστικές μετοχές, σε αναλογία 1 νέα μετοχή προς αντικατάσταση 10 παλαιών, με ταυτόχρονη αύξηση της ονομαστικής αξίας της κάθε μετοχής από 0,30 σε 3,00 ευρώ (reverse split).

Το τελικό καθαρό προϊόν της εκποίησης ανέρχεται σε 74.748,16 ευρώ, που αντιστοιχεί σε 1,398364 ευρώ για κάθε ακέραιη μετοχή.

Δικαιούχοι του προϊόντος εκποίησης είναι οι μέτοχοι, κάτοχοι κλασματικών δικαιωμάτων, οι οποίοι ήταν εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) της ΕΧΑΕ την Παρασκευή, 07 Ιουνίου 2013 (Joint Record Date).

Η απόδοση του προϊόντος εκποίησης στους δικαιούχους μετόχους , κατά το ποσό που τους αναλογεί, θα πραγματοποιηθεί ως εξής:

Α) από την Δευτέρα 13 Ιανουαρίου 2014 ως ακολούθως:

1. Μέσω των χειριστών τους στο Σ.Α.Τ., εφόσον έχουν παράσχει σχετική εξουσιοδότηση.
2. Μέσω του δικτύου των καταστημάτων της Τράπεζας , εφόσον τηρούν τις μετοχές τους στον ειδικό λογαριασμό της μερίδας Σ.Α.Τ. ή δεν έχουν παράσχει ή έχουν ανακαλέσει τη σχετική εξουσιοδότηση προς τους χειριστές Σ.Α.Τ.

Β) από την Παρασκευή 17 Ιανουαρίου 2014 από τα καταστήματα της Τράπεζας, εφόσον δεν κατέστη δυνατή η απόδοση του προϊόντος εκποίησης μέσω των χειριστών τους κατά τα ανωτέρω.