Αρχίζουν οι κατασχέσεις και οι πλειστηριασμοί στους φοροοφειλέτες που δεν τακτοποιούν τα χρέη τους στη διορία των 30 ημερών που δίνει το υπουργείο. Έτσι όσοι χρωστούν θα πρέπει να περιμένουν το σχετικό «μπιλιετάκι» από την εφορία. 

Σε περίπτωση που εντός των 30 ημερών διορία που δίνει το υπουργείο δεν τακτοποιήσουν τα χρέη τους ή δεν υπαχθούν στο πρόγραμμα ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών τότε το κράτος θα έχει το δικαίωμα να προβαίνει στη λήψη κάθε αναγκαστικού μέτρου είσπραξης. 

Σημαντικό είναι επίσης πως όσοι έχουν πει σε ρύθμιση και την «χάσουν» λόγω αδυναμίας καταβολής των δόσεων δεν θα λαμβάνουν σχετικό ειδοποιητήριο από την εφορία για τη λήψη αναγκαστικών μέτρων είσπραξης. 

Σύμφωνα λοιπόν με την εγκύκλιο του γενικού γραμματέα εσόδων Χάρη Θεοχάρη «σε περίπτωση μη καταβολής ληξιπρόθεσμων οφειλών κοινοποιείται στον υπόχρεο, οφειλέτη ή συνυπόχρεο πρόσωπο, ατομική ειδοποίηση καταβολής οφειλής - υπερημερίας για τις καθυστερούμενες οφειλές πριν από τη διενέργεια οποιασδήποτε πράξης εκτέλεσης, πλην της κατάσχεσης χρημάτων ή απαιτήσεων στα χέρια του φορολογούμενου ή τρίτου». 

Σε περίπτωση μη καταβολής των καθυστερούμενων οφειλών ή μη υπαγωγής αυτών σε πρόγραμμα ρύθμισης εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση της ατομικής ειδοποίησης καταβολής οφειλής - υπερημερίας, το αρμόδιο όργανο της Φορολογικής Διοίκησης προβαίνει στη λήψη κάθε αναγκαστικού μέτρου είσπραξης κατά τις κείμενες διατάξεις.

Σε περίπτωση απώλειας προγράμματος ρύθμισης οφειλών, για τη λήψη αναγκαστικών μέτρων είσπραξης δεν απαιτείται κοινοποίηση ατομικής ειδοποίησης καταβολής οφειλής - υπερημερίας. 

Στις ατομικά ειδοποιητήρια θα περιλαμβάνονται τα εξής στοιχεία: 

α) το ονοματεπώνυμο ή επωνυμία και τα στοιχεία του υπόχρεου,
β) ο Α.Φ.Μ. του υπόχρεου, εφόσον έχει εκδοθεί,
γ) η ημερομηνία έκδοσης της ειδοποίησης καθώς και παραπομπές στους αντίστοιχους εκτελεστούς τίτλους, συμπεριλαμβανομένων σχετικών προθεσμιών ημερομηνιών καταβολής και αριθμού δόσεων
δ) το είδος και το ποσό των οφειλόμενων φόρων, των τόκων, των προστίμων, και η φορολογική περίοδος ή περίοδοι ή οι φορολογικές υποθέσεις που αφορούν αυτά, με εξαίρεση αυτά για τα οποία ισχύει νόμιμη ή δικαστική αναστολή πληρωμής,
ε) η εντολή καταβολής των ποσών αυτών,
στ) ο τρόπος πληρωμής των ανωτέρω, 
ζ) ο όρος ότι οι τόκοι συνεχίζουν να υπολογίζονται μέχρι την τελική εξόφληση της οφειλής, 
η) ο όρος ότι εφόσον ο φορολογούμενος δεν προβεί σε εξόφληση εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση της ατομικής ειδοποίησης, η Φορολογική Διοίκηση μπορεί να προβεί σε διαδικασία αναγκαστικής είσπραξης των ποσών που αναφέρονται σε αυτή, εκτός εάν ο φορολογούμενος υπαχθεί σε πρόγραμμα ρύθμισης των οφειλών του εντός τριάντα (30) ημερών.