Η Πήγασος Εκδοτική ανακοινώνει ότι καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 139765, το από 31/10/2013 πρακτικό της έκτακτης γενικής συνέλευσης της θυγατρικής της Narad (Ναραντ) Ανώνυμη Εταιρία Υπαίθριων Διαφημίσεων (Υπό Εκκαθάριση)», δυνάμει του οποίου αποφασίστηκε η οριστική λύση, λόγω περάτωσης της εκκαθάρισής της. 

Κατά συνέπεια η ανωτέρω εταιρία διαγράφηκε από το Μητρώο της Υπηρεσίας Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ).