Η NEXANS ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε. ανακοίνωσε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας εξέλεξε τον Γεώργιο Καρακώστα ως Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο για το υπόλοιπο της θητείας του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι έως την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα συνέλθει εντός του α' εξαμήνου του έτους 2015, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος Αντιπροέδρου του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Συμβούλου, κ.κ. Δημητρίου Καλογερά, ο οποίος και παραμένει μέλος του Δ.Σ., μη εκτελεστικό. 

Εν συνεχεία, το Διοικητικό Συμβούλιο επανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:

  • Giuseppe Borrelli του Ciro, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου [Εκτελεστικό Μέλος]
  • Γεώργιος Καρακώστας του Δημητρίου, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου & Διευθύνων Σύμβουλος [Εκτελεστικό Μέλος]
  • Jean-Michel Trouvé του Paul, Σύμβουλος [Μη εκτελεστικό Μέλος]
  • Δημήτριος Καλογεράς του Χρήστου, Σύμβουλος [Μη εκτελεστικό Μέλος]
  • Γεώργιος Χρυσομάλλης του Κων/νου, Σύμβουλος [Μη εκτελεστικό Μέλος]
  • Δημήτριος Πολίτης του Ιωάννη, Σύμβουλος [Μη εκτελεστικό Μέλος]

Σημειώνεται ότι οι κ.κ. Γεώργιος Χρυσομάλλης και Δημήτριος Πολίτης έχουν εκλεγεί ως ανεξάρτητα μέλη από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 28.05.2013

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι έως την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα συνέλθει εντός του α' εξαμήνου του έτους 2015.