Σύμβαση αναφορικά με το έργο «ολοκληρωμένο σύστημα εγκαταστάσεων διαχείρισης στερεών απορριμμάτων του δήμου Σόφιας – Μελέτη και κατασκευή μονάδας μηχανικής βιολογικής επεξεργασίας (ΜΒΕ) και παραγωγής απορριμματογενούς καυσίμου (Refuse Derived Fuel (RDF), συνέχεια δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού που προκήρυξε ο δήμος Σόφιας, υπέγραψε η κοινοπραξία ΑΚΤΩΡ ΑΕ - ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Ελλάκτωρ ΑΕ. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε περίπου 90 εκατ. ευρώ, μη περιλαμβανομένου του ΦΠΑ. Η συνολική διάρκεια της κατασκευής ανέρχεται σε 19 μήνες. 

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το EU Cohesion Fund / Operational Program Environment 2007 – 2013 και αφορά στη μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, και θέση σε λειτουργία της μονάδας μηχανικής και βιολογικής επεξεργασίας απορριμμάτων του δήμου Σόφιας, δυναμικότητας 410.000 τόνων, ετησίως. 

Σημειώνεται πως το έργο περιλαμβάνει την τεχνολογική εφαρμογή της αερόβιας βιολογικής επεξεργασίας (βιοξήρανση), η οποία θα αναληφθεί από τη διεθνώς αναγνωρισμένη γερμανική εταιρεία Herhof GmbH, πάροχο τεχνολογιών αιχμής, αναφορικά με τη διαχείριση απορριμμάτων με κατατεθειμένες πατέντες προστατευόμενες από δικαιώματα ευρεσιτεχνίας, η οποία και αποτελεί 100% θυγατρική της εταιρείας της ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ. 

Το έργο αναμένεται να αποτελέσει σημείο αναφοράς σε ευρωπαϊκό επίπεδο, δεδομένου ότι θα είναι ένα από τα μεγαλύτερα του είδους του που θα κατασκευαστούν, υποστηρίζει η εταιρεία.