Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, κατά την 670/3.1.2014 συνεδρίασή του, ενέκρινε το περιεχόμενο του ενημερωτικού δελτίου της «Eurobank Properties A.E.E.A.Π.» για τη δημόσια προσφορά μετοχών της με αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου υπέρ των παλαιών μετόχων και για την εισαγωγή των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών.