Από τις 8 Ιανουαρίου, θα αρχίσει η διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών των 6.330.504 νέων, κοινών, ονομαστικών μετοχών της εταιρείας Dionic ΑΕΒΕ, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστης, που προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, με καταβολή μετρητών, όπως αποφασίσθηκε από την Β΄ επαναληπτική γενική συνέλευση της 22.07.2013. 

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, οι νέες μετοχές θα είναι πιστωμένες, κατά την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης, στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξιών των μετόχων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.).