Στο ποσό των 53,843 εκατ. ευρώ ανέρχεται το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ, μετά την ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου. 

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 53.843.549,76 ευρώ, είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρείται σε 94.462.368 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,57 ευρώ η κάθε μία. 

Σημειώνεται ότι, οι 8.579.680 νέες μετοχές που εκδόθηκαν, συνεπεία της αύξησης, είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών από σήμερα 8 Ιανουαρίου.