Η εταιρία Trastor ΑΕΕΑΠ, κατόπιν σχετικού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (114/13.1.14), γνωστοποιεί ότι παρακολουθεί από κοντά τις εξελίξεις που συντελούνται το τελευταίο χρονικό διάστημα στην αγορά των ακινήτων στην Ελλάδα, τόσο σε θεσμικό όσο και σε επενδυτικό επίπεδο. 

Επιπλέον σημειώνει ότι η διοίκησή της στο πλαίσιο ενημέρωσης της επενδυτικής κοινότητας, πάντα πραγματοποιούσε, και θα συνεχίσει να πραγματοποιεί, συναντήσεις με επενδυτές, οι οποίοι ενδιαφέρονται για την εταιρία και τις προοπτικές της, ωστόσο οι εν λόγω συναντήσεις είναι ενημερωτικού και διερευνητικού χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν δημιουργούν δεσμεύσεις για καμία πλευρά. 

Σύμφωνα με τη διοίκηση της εισηγμένης, κατά την παρούσα φάση δεν υπάρχουν δεσμευτικές συζητήσεις με επενδυτές, εγχώριους ή αλλοδαπούς, προκειμένου για τη συμμετοχή τους στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας. 

Η Trastor δηλώνει ότι εφόσον στο μέλλον προκύψουν συγκεκριμένες και δεσμευτικές συμφωνίες, θα ενημερώσει προσηκόντως τις Αρχές και το επενδυτικό κοινό, με βάση την κείμενη νομοθεσία.