Ο ΟΤΕ ανακοινώνει ότι στις 13/1/2014 αγόρασε μέσω του μέλους του Χ.Α. Eurobank Equities ΑΕΠΕΥ 280.000 ίδιες μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 11,5905 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία 3.245.349,47 ευρώ.

Κατόπιν αυτού, ο Οργανισμό κατέχει συνολικά 2.103.262 ίδιες μετοχές, δηλαδή 0,4291054% του μετοχικού του κεφαλαίου.