Η Forthnet γνωστοποιεί ότι μετά από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας που αποφασίστηκε δυνάμει της απόφασης της από 23.08.2012 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων καθώς και των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της 21.08.2013 και 23.11.2013, το ολοσχερώς καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε 33.029.155,50 ευρώ. 

Τα δε συνολικά δικαιώματα ψήφου ανέρχονται σε 110.097.185 και προκύπτουν από ισάριθμες κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστη.