έσοδα 817,8 εκατ. ευρώ, που προέρχονται από τα κέρδη της Τραπέζης της Ελλάδος, θα ενισχυθεί ο Προϋπολογισμός του 2013.

Σύμφωνα με την ετήσια λογιστική κατάσταση η ΤτΕ εμφάνισε το 2013 αυξημένα κέρδη ύψους 831 εκατ. ευρω έναντι 318,6 εκατ. ευρώ το 2012. Η αυξημένη κερδοφορία της Κεντρικής Τράπεζας αντανακλά κατά κύριο λόγο την μείωση των προβλέψεων στα 468 εκατ. ευρώ έναντι 2,34 δισ. ευρώ το 2012.

Η εξέλιξη αυτή οφείλεται κατά κύριο λόγο στην δραστική μείωση της χρηματοδότησης των τραπεζών από τον Μηχανισμό Έκτακτης Βοήθειας (τον περίφημο ELA) στα 9,79 δισ. ευρώ το 2013 από 101,8 δισ. ευρώ στο τέλος του 2012. Αντίθετα, η εξάρτηση των ελληνικών τραπεζών από την χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας διαμορφώθηκε πέρυσι στα 63,23 δισ. ευρώ από 19,4 δισ. ευρώ που ήταν το 2013.

Όσον αφορά στα ετήσια αποτελέσματα της Τραπέζης της Ελλάδος, τα συνολικά καθαρά έσοδα διαμορφώθηκαν σε 1.600,3 εκατ. ευρώ, έναντι 2.995,4 εκατ. ευρώ στη χρήση 2012, σημειώνοντας μείωση κατά 46,6%. Η μείωση αυτή οφείλεται κατά κύριο λόγο στη μειωμένη προσφυγή των τραπεζών σε έκτακτη χρηματοδότηση από την Τράπεζα της Ελλάδος λόγω της βελτίωσης του οικονομικού κλίματος και της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών. Τα καθαρά έσοδα από τόκους, χρηματοοικονομικές πράξεις και την αναδιανομή του νομισματικού εισοδήματος του Ευρωσυστήματος διαμορφώθηκαν σε 1.465,8 εκατ. ευρώ, έναντι 2.888,9 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, σημειώνοντας μείωση κατά 49,3%. Τα καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες μειώθηκαν κατά 2,2% και διαμορφώθηκαν σε 70,2 εκατ. ευρώ, έναντι 71,8 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση. Τα έσοδα από μετοχές και συμμετοχές διαμορφώθηκαν σε 54,2 εκατ. ευρώ, έναντι 20,1 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση.

 Στο σκέλος των εξόδων τα γενικά λειτουργικά έξοδα μειώθηκαν κατά 33,7 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν σε 300,4 εκατ. ευρώ, έναντι 334,1 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, παρά την επιβάρυνση με δαπάνες ύψους 4,3 εκατ. ευρώ, που απαιτήθηκαν για τον έλεγχο του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Πιο αναλυτικά οι δαπάνες προσωπικού, που μειώθηκαν κατά 11,2 εκατ. ευρώ (-7,1%), ενώ και οι λοιπές τακτικές δαπάνες διαχείρισης μειώθηκαν κατά 3,1 εκατ. ευρώ (-7,7%).

 Η Τράπεζα συνεχίζοντας την προσπάθεια εξορθολογισμού των δαπανών της μείωσε για τέταρτη συνεχή χρονιά τα λειτουργικά της έξοδα. Το σύνολο της μείωσης στην περίοδο αυτή ανέρχεται σε 138,7 εκατ. ευρώ (-31,6%). Στη μείωση αυτή συνέβαλε σημαντικά ο περιορισμός των δαπανών προσωπικού κατά 60,3 εκατ. ευρώ (-29,1%).

 Oι προβλέψεις της Τράπεζας έχουν δημιουργηθεί για να καλύψουν, μεταξύ άλλων, έκτακτες ζημίες και επισφαλείς απαιτήσεις, πιστωτικούς κινδύνους, κινδύνους από τη διακύμανση των συναλλαγματικών ισοτιμιών και τη μεταβολή των επιτοκίων, κινδύνους αντισυμβαλλομένων από πράξεις νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος, γενικούς λειτουργικούς κινδύνους και υποχρεώσεις.

 Το συνολικό ύψος των προβλέψεων, στις 31 Δεκεμβρίου 2013, ανέρχεται σε 6.651,8 εκατ. ευρώ. Το Γενικό Συμβούλιο της Τραπέζης απεφάσισε να προτείνει στην γενική συνέλευση την καταβολή μερίσματος 0,6720 ευρώ ανά μετοχή.