Στην εξαγορά του 100% της εταιρείας Alpha Software Solutions προχώρησε η εταιρεία Entersoft ΑΕ, σε υλοποίηση της σχετικής έγκρισης του ΔΣ της εταιρείας στις 22 Ιανουαρίου. 

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση το συμφωνηθέν τίμημα ανέρχεται σε 406.000 ευρώ. Το αρχικό εταιρικό κεφάλαιο της εξαγορασθείσας εταιρείας ανέρχεται σε 35.000 ευρώ ενώ τα ίδια κεφάλαια ξεπερνούσαν τα 140.000 ευρώ στις 30/11/2013. Κατά τη διάρκεια της τρέχουσας υπερδωδεκάμηνης χρήσης με λήξη την 31/12/2014, η εταιρεία έχει πραγματοποιήσει κύκλο εργασιών άνω των 700.000 ευρώ με κέρδη προ φόρων άνω των 100.000 ευρώ.