Η Alpha Bank, λαμβάνοντας υπ΄ όψιν την μείωση του βασικού επιτοκίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας κατά 25 μονάδες βάσεως, ανακοίνωσε ότι μειώνει τα επιτόκια καταθέσεων μεσοσταθμικά κατά 14 μονάδες βάσεως, καθώς και το Ελάχιστο Δανειστικό Επιτόκιο (Ε.Δ.Ε.) και το Βασικό Επιτόκιο Χορηγήσεων (Β.Ε.Χ.) κατά 25 μονάδες βάσεως.

Τα νέα επιτόκια θα ισχύσουν από τις 27 Ιανουαρίου.
 
Υπενθυμίζεται ότι τα επιτόκια χορηγήσεων προς επιχειρήσεις και ιδιώτες, τα οποία έχουν ως επιτόκιο βάσεως το βασικό επιτόκιο της EΚΤ ή τα διατραπεζικά επιτόκια, Euribor και Libor, αναπροσαρμόζονται αυτομάτως.