Την επιστροφή κεφαλαίου 0,92 ευρώ ανά μετοχή ενέκρινε η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας Βογιατζόγλου Systems ΑΕ που πραγματοποιήθηκε σήμερα. 

Ειδικότερα, η συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Βογιατζόγλου Systems ΑΕ κατά το ποσό των 5.819.000 ευρώ, με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» και με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής της εταιρείας κατά 0,92 ευρώ, ήτοι από 0,60 ευρώ σε 1,52 ευρώ. 

Επίσης, ενέκρινε ομόφωνα τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των 5.819.000 ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής της εταιρείας κατά 0,92 ευρώ, ήτοι από 1,52 ευρώ σε 0,60 ευρώ και την ισόποση επιστροφή- καταβολή του αντίστοιχου ποσού στους μετόχους της εταιρείας. 

Τέλος εγκρίθηκαν η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας και η παροχή προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας των αναγκαίων εξουσιοδοτήσεων για την εκτέλεση των ανωτέρω αποφάσεων.