Στη σύναψη κοινοπρακτικού δανείου μελλοντικής εκκίνησης σε ευρώ και άλλα νομίσματα, συνολικού ύψους 430.000.000 ευρώ προχώρησε η εταιρεία Titan Global Finance PLC, μέλος του ομίλου τσιμέντων Τιτάν, με κοινοπραξία ελληνικών και αλλοδαπών πιστωτικών ιδρυμάτων και την εγγύηση της ΑΕ Τσιμέντων Τιτάν. 

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η σχετική σύμβαση υπεγράφη την 30.1.2014 στο Λονδίνο. Το δάνειο θα έχει διάρκεια μέχρι τον Ιανουάριο 2018 και θα χρησιμοποιηθεί για την αναχρηματοδότηση υφισταμένου κοινοπρακτικού δανείου της Titan Global Finance PLC το οποίο λήγει τον Ιανουάριο 2015 και στη συνέχεια για τη χρηματοδότηση γενικών εταιρικών σκοπών του oμίλου.