Από σήμερα (03.02.2014) είναι διπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών οι μετοχές της εταιρείας ΑΘΗΝΑ ΕΤΕ που προέκυψαν από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών. 

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση της εταιρείας ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ, ολοκληρώθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με την από 01.05.2013 απόφαση της ετήσιας έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων. Οι 41.750.000 νέες μετοχές που εκδόθηκαν συνεπεία της αύξησης είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών από 03.02.2014. 

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον στο ποσό των 72.722.323,20 ευρώ, είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρείται σε 90.902.904 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,80 ευρώ η κάθε μία.