Η εταιρία Στέλιος Κανάκης ενημερώνει ότι η καταβολή της επιστροφής κεφαλαίου ύψους 0,08 ευρώ ανά μετοχή θα ξεκινήσει στις 18 Φεβρουαρίου και θα πραγματοποιηθεί μέσω της Τράπεζας Πειραιώς.

Δικαιούχοι της επιστροφής κεφαλαίου είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του ΣΑΤ της 12ης Φεβρουαρίου 2014 για την εν λόγω εισηγμένη εταιρία.

Υπενθυμίζεται ότι η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρίας που πραγματοποιήθηκε στις 9 Δεκεμβρίου 2013, αποφάσισε, μεταξύ άλλων, την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της κατά το ποσό των 600.000 ευρώ.

Η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής της εταιρίας κατά 0,08 ευρώ, ήτοι από 0,56 ευρώ σε 0,48 ευρώ και με επιστροφή-καταβολή του αντίστοιχου ποσού προς τους μετόχους της.

Μετά την ως άνω μείωση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται πλέον στο ποσό των 3.600.000 ευρώ, διαιρούμενο σε 7.500.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,48 ευρώ.

Το υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας με την με αριθμό πρωτοκόλλου Κ2-7553/22-01-2014 απόφασή του ενέκρινε την τροποποίηση του σχετικού άρθρου 5 παρ. 1 του Καταστατικού της εταιρίας.

H Επιτροπή Εισαγωγών και Εταιρικών Πράξεων, κατά την συνεδρίαση αυτής της 4ης Φεβρουαρίου 2014 ενημερώθηκε για την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της και την επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού 0,08 ευρώ ανά μετοχή.

Κατόπιν των ανωτέρω, από την 10η Φεβρουαρίου 2014 οι μετοχές της εταιρίας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών με τη νέα ονομαστική αξία 0,48 ευρώ ανά μετοχή και χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού 0,08 ευρώ ανά μετοχή.

Από την ίδια ημερομηνία, η τιμή εκκίνησης των μετοχών της εταιρίας στο Χρηματιστήριο Αθηνών θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών σε συνδυασμό με την υπ' αριθ. 27 απόφαση του Δ.Σ. του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύει.

Με την πάροδο 3 μηνών από την ημερομηνία έναρξης καταβολής, δηλ. από την 18η Μαϊου2014, η επιστροφή κεφαλαίου σε μετρητά θα καταβάλλεται μόνο από τα γραφεία της εταιρίας.