Ο ΟΤΕ ανακοινώνει ότι στις 5/2/2014 προέβη, μέσω του μέλους του Χ.Α. NBG Securities ΑΕΠΕΥ, στην αγορά 34.070 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 11,5241 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 392.625,44 ευρώ. 

Κατόπιν αυτού, ο Οργανισμός κατέχει συνολικά 4.287.332 ίδιες μετοχές, δηλαδή το 0,8746973% του μετοχικού του κεφαλαίου.