Η Δίας Ιχθυοκαλλιέργειες πληροφορεί ότι ο κ. Στέφανος Μανέλλης παραιτήθηκε από τη θέση του προέδρου και μέλους του διοικητικού συμβουλίου (μη εκτελεστικό μέλος) για προσωπικούς λόγους.

Το διοικητικό συμβούλιο θα προβεί σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους σε επόμενη συνεδρίασή του και ως εκ τούτου ενεργοποιεί το άρθρο 13 του Καταστατικού της εταιρίας προκειμένου να συνεχίσει τη διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρίας χωρίς την αντικατάστασή του.

Εν όψει της ως άνω παραίτησης το διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας επανασυγκροτήθηκε σε σώμα, ως εξής:

1. Αθανάσιος Πραχάλης (Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου - Εκτελεστικό Μέλος)

2. Anita Hamilton (Διευθύνων Σύμβουλος - Εκτελεστικό Μέλος)

3. Vadim Doubrovin (Εκτελεστικό Μέλος)

4.Oleg Karpushev(Εκτελεστικό Μέλος)

5. Yuri Vinokurov (Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος)

6. Ιωάννης Μπουγάς (Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος)

Κατά τα λοιπά ισχύουν ως έχουν οι χορηγηθείσες εξουσιοδοτήσεις και δικαιώματα εκπροσώπησης της εταιρίας όπως αυτές αναφέρονται και περιγράφονται στην από 26.09.2013 υπ' αριθμόν 22 απόφαση του διοικητικού συμβουλίου.

Η ανωτέρω νέα σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου θα γνωστοποιηθεί στην πρώτη γενική συνέλευση της εταιρίας που θα λάβει χώρα.