Κοινοτικά κονδύλια ύψους 128 εκατ. ευρώ αναμένει να λάβει η Κροατία, στο πλαίσιο της δράσης υπό τον τίτλο "Εγγύηση για τη Νεολαία", που υλοποιεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου να βοηθήσει ώστε οι περισσότεροι από 5,5 εκατ. άνεργοι νέοι στη λεγόμενη κατηγορία NEETs (ακρωνύμιο "Not in Education, Employment, or Training"- Νέοι εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης) να μην θεωρούνται μία χαμένη γενιά. 

Συνολικά έχουν δεσμευθεί 6 δισ. ευρώ μέχρι το 2020 για την υλοποίηση της δράσης "Εγγύηση για τη Νεολαία", στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής Απασχόλησης και της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων. 

Στόχος της δράσης "Εγγύηση για τη Νεολαία" είναι να εξασφαλίσει ότι όλοι οι νέοι κάτω των 25 -είτε είναι εγγεγραμμένοι στις υπηρεσίες απασχόλησης είτε όχι- θα λαμβάνουν μια συγκεκριμένη ποιοτική προσφορά, εντός 4 μηνών αφότου εξέρχονται από την επίσημη εκπαίδευση ή καθίστανται άνεργοι. Αυτή η ποιοτική προσφορά πρέπει να αφορά εργασία, μαθητεία, πρακτική άσκηση ή συνέχιση της εκπαίδευσής τους και να είναι προσαρμοσμένη στις ανάγκες και την κατάσταση κάθε νέου. 

Η αγορά εργασίας για τους νέους στην Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθεί να παρουσιάζει ανησυχητικές εξελίξεις: ο δείκτης της ανεργίας των νέων είναι σε διπλάσια επίπεδα έναντι του δείκτη του συνολικού ενεργού πληθυσμού. Αυτό συνιστά σημαντικό πρόβλημα, καθώς υπολογίζεται ότι 5,5 εκατ. νέοι άνθρωποι είναι άνεργοι σήμερα.

Επιπρόσθετα 7,5 εκατ. νέοι υπάγονται στην κατηγορία NEETs, κυρίως άτομα που εγκατέλειψαν πρόωρα το σχολείο και χαμηλής ειδίκευσης, συχνά προερχόμενα από δυσμενές περιβάλλον. Ο όρος "NEETs" καλύπτει διάφορες υποομάδες νέων ανθρώπων, με διαφορετικές ανάγκες. Το ποσοστό ανεργίας των νέων στην Κροατία είναι πάνω από το 50%.