Την υπογραφή σύμβασης μεταξύ της κοινοπραξίας των εταιρειών Byte ΑΒΕΕ - Computer Solutions ΑΕ και της Κοινωνίας της Πληροφορίας ΑΕ για την εκτέλεση του έργου «Ανάπτυξη & Παροχή Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του ΚΕΘΕΑ σε ειδικές κατηγορίες πληθυσμού» ανακοίνωσε η εισηγμένη εταιρεία Byte στο Χρηματιστήριο Αθηνών. 

Το συμβατικό τίμημα του έργου ανέρχεται σε 1.008.921,89 ευρώ, πλέον ΦΠΑ και η συνολική διάρκεια υλοποιήσεώς του είναι (24) μήνες, όπως αυτή ειδικώτερα καθορίζεται στην σύμβαση. 

Αντικείμενο του συγκεκριμένου έργου είναι η αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών συμβουλευτικής, θεραπείας και κοινωνικής επανένταξης, η αύξηση της προσβασιμότητας τους, αλλά και η ανάπτυξη της γενικότερης εξωστρέφειας του οργανισμού, προσφέροντας ένα σύνολο ηλεκτρονικών υπηρεσιών (e-services) προς ειδικές ομάδες πληθυσμού, σε πλήρη εναρμόνιση με τις σύγχρονες ανάγκες της υπό ανάπτυξη ψηφιακής κοινωνίας.