Από τη Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου 2014, οι μετοχές της εταιρείας Βογιατζόγλου Systems ΑΕ θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών με τη νέα ονομαστική αξία των 0,60 ευρώ ανά μετοχή και χωρίς το δικαίωμα να λάβουν το ποσό της επιστροφής κεφαλαίου που ισούται με 0,92 ευρώ ανά μετοχή. 

Δικαιούχοι της επιστροφής κεφαλαίου είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (ΣΑΤ) την 19η Φεβρουαρίου 2014. Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής του ποσού της επιστροφής κεφαλαίου έχει ορισθεί η 25η Φεβρουαρίου 2014, ενώ η καταβολή θα πραγματοποιηθεί μέσω της τράπεζας Eurobank Ergasias ΑΕ. 

Σημειώνεται ότι, η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της 29ης Ιανουαρίου 2014 της εταιρείας Βογιατζόγλου αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση διαφόρων αποθεματικών που έχει σχηματίσει η εταιρεία, ποσού 5.819.00,00 ευρώ, ειδικότερα δε: α) μέρους του αποθεματικού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» συνολικού ποσού 5.710.525,19 ευρώ και β) λοιπών αποθεματικών συνολικού ποσού 108.474,81 ευρώ, δια της αυξήσεως της ονομαστικής αξίας των υφισταμένων μετοχών της εταιρείας από 0,60 ευρώ σε 1,52 ευρώ της εταιρείας καθώς και ταυτόχρονη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ίδιο ποσό, με μείωση ισοπόσως της ονομαστικής αξίας των μετοχών και επιστροφή του ποσού της μείωσης του κεφαλαίου στους μετόχους με καταβολή μετρητών. 

Το κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 3.795.000 ευρώ διαιρουμένου σε 6.325.000 μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης 0,60 ευρώ.