Στοιχεία από τράπεζες, ιδιωτικά θεραπευτήρια και εκπαιδευτήρια, εταιρείες κινητής τηλεφωνίας, ύδρευσης και ηλεκτρισμού ζητά να σταλούν μέσα στους επόμενους δύο μήνες στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων ο Χάρης Θεοχάρης.

Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση, η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ και την υπογράφει ο γενικός γραμματέας φορολογικών εσόδων, οι αντίστοιχες επιχειρήσεις θα πρέπει μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα να αποστείλουν στο TaxisNet στοιχεία, όπως οι τόκοι των καταθέσεων, οι συναλλαγές μέσω πιστωτικών καρτών, τα εμβάσματα, τα ποσά που πληρώθηκαν σε ιδιωτικά θεραπευτήρια και εκπαιδευτήρια, σε ασφαλιστικές εταιρείες, σε λογαριασμούς κινητής τηλεφωνίας, ύδρευσης και ηλεκτρικής ενέργειας.

Σκοπός του υπουργείου Οικονομικών είναι μέσω του «φακελώματος» αυτού να απλωθεί πάνω από όλες τις συναλλαγές των πολιτών ένα ηλεκτρονικό «δίχτυ», που θα αντιπαραβάλει τα δηλωμένα εισοδήματα και έσοδα των φορολογουμένων με τις δαπάνες τους, ώστε να εντοπίζονται αδήλωτα εισοδήματα. Όπως αναφέρεται στην απόφαση τα στοιχεία θα διατηρούνται στην Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του υπουργείου Οικονομικών για έξι χρόνια.

Όσον αφορά στα στοιχεία κινήσεων λογαριασμών, αυτά αφορούν τους κατόχους τραπεζικών λογαριασμών με κίνηση άνω των 50.000 ευρώ σε ετήσια βάση και επενδυτικών λογαριασμών με κίνηση άνω των 100.000 ευρώ, με στόχο την πάταξη της φοροδιαφυγής. Τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να αποστέλλονται κάθε χρόνο στο ΚΕΠΥΟ προκειμένου να γίνονται οι διασταυρώσεις, με πρώτη ημερομηνία προθεσμίας αποστολής να είναι η 28η Φεβρουαρίου.

Πιο συγκεκριμένα, οι τράπεζες πρέπει να αποστείλουν:

- Το ποσό των πιστωτικών και χρεωστικών τόκων καταθέσεων και repos που απέκτησαν κατά το προηγούμενο έτος οι κάτοχοί τους καθώς και τα πλήρη στοιχεία αυτών όπως όνομα, επώνυμο, ΑΦΜ

- Στοιχεία τραπεζικών λογαριασμών, οι οποίοι εμφανίζουν συνολική ετήσια κίνηση χρέωσης και πίστωσης αθροιστικά μεγαλύτερη των πενήντα χιλιάδων ευρώ.

- Ποσά με υπόλοιπα αρχής και τέλους κάθε χρήσης της αξίας χαρτοφυλακίου συνολικής αξίας μεγαλύτερης από 100.000 ευρώ.

- στοιχεία που αφορούν σε συναλλαγές καρτών πληρωμών που έχουν εκδοθεί στην αλλοδαπή από πιστωτικό ίδρυμα με έδρα εκτός Ελλάδας.

- στοιχεία για ομάδες πελατών τους που ανήκουν στην κατηγορία «υψηλού κινδύνου» όπως ελεύθεροι επαγγελματίες, που διατηρούν ή είναι πραγματικοί δικαιούχοι λογαριασμών.

Οι τράπεζες και τα Ελληνικά Ταχυδρομεία θα αποστείλουν επίσης τα εξής στοιχεία:

- μεταφορές πίστωσης, εμβάσματα, άμεσες χρεώσεις και τραπεζικές επιταγές πελατών τους για μεταφορά κεφαλαίων στο εξωτερικό,

- εισπράξεις συμβεβλημένων με αυτά επιχειρήσεων, μέσω πιστωτικών καρτών.

Οι επιχειρήσεις ιδιωτικής ασφάλισης θα πρέπει να αποστείλουν τα ποσά που καταγράφονται στις βεβαιώσεις που χορηγούν στους πελάτες τους για έχουν μείωση φόρου. Επίσης τα ποσά των αποζημιώσεων που καταβάλλουν, βάσει δικαστικής απόφασης σε δικαιούχους, λόγω ανικανότητας για εργασία αιτία ατυχήματος για την απώλεια του εισοδήματος

Τα ιδιωτικά θεραπευτήρια (με εξαίρεση εκείνων της ψυχικής υγείας, καθώς και των ιδιωτικών διαγνωστικών κέντρων), αποστέλλουν στοιχεία με ιατρικές πράξεις.

Τα ιδιωτικά σχολεία στοιχειώδους και μέσης εκπαίδευσης (νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια), με εξαίρεση τα εσπερινά γυμνάσια και λύκεια, καθώς και τα ειδικά σχολεία ατόμων με ειδικές ανάγκες, διαβιβάζουν τα ποσά των καταβληθέντων διδάκτρων και πληρωμών για πρόσθετες παροχές (μεταφορά μαθητών, διατροφή, κλπ) ανά ημερολογιακό έτος

Οι εταιρείες σταθερής και κινητής τηλεφωνίας αποστέλλουν στοιχεία των τελών σταθερής και κινητής τηλεφωνίας των συνδρομητών τους. Στο τηλεπικοινωνιακό κόστος συμπεριλαμβάνονται τα πάγια τέλη και τα τέλη χρήσης για συνδέσεις σταθερής και κινητής τηλεφωνίας ή σύνδεσης στο διαδίκτυο μέσω σταθερής ή κινητής τηλεφωνίας, είτε αυτή γίνεται μέσω συμβολαίου, είτε μέσω κάρτας. Στο κόστος αυτό δεν υπολογίζονται οι φορολογικές επιβαρύνσεις, καθώς και οι λοιπές επιβαρύνσεις υπέρ τρίτων.

Οι εταιρείες παροχής ηλεκτρικής ενέργειας διαβιβάζουν στοιχεία κατανάλωσης και τα ποσά που πλήρωσαν για ηλεκτρική ενέργεια οι πελάτες τους. Στο ετήσιο κόστος ηλεκτρικής ενέργειας δεν υπολογίζονται οι φορολογικές επιβαρύνσεις, καθώς και οι λοιπές επιβαρύνσεις υπέρ τρίτων.

Οι εταιρείες ύδρευσης αποστέλλουν στοιχεία κατανάλωσης και τα ποσά που κατέβαλαν οι πελάτες τους για ύδρευση. Στο ετήσιο κόστος ύδρευσης δεν υπολογίζονται οι φορολογικές επιβαρύνσεις, καθώς και οι λοιπές επιβαρύνσεις υπέρ τρίτων.

Αναλυτικά οι ημερομηνίες

Οι υπόχρεοι αποστολής των παραπάνω στοιχείων στη Γ.Γ.Π.Σ. πρέπει να στείλουν τα στοιχεία έως τις εξής ημερομηνίες:

-Τα Πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα, φορείς εκκαθάρισης συναλλαγών με τη χρήση καρτών πληρωμών, ιδρύματα πληρωμών, Ελληνικά Ταχυδρομεία και Εταιρείες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιώνέως τέλος Απριλίου. 

-Οι επιχειρήσεις ιδιωτικής ασφάλισης  έως την 14η Μαρτίου 2014.

-Τα ιδιωτικά θεραπευτήρια έως την 31η Μαρτίου. 

- Οι εταιρίες σταθερής και κινητής τηλεφωνίας έως την 31η Μαρτίου.

- Οι εταιρείες παροχής ηλεκτρικής ενέργειας έως την 31η Μαρτίου. 

- Οι εταιρείες ύδρευσης έως την 31η Μαρτίου.

- Τα ιδιωτικά εκπαιδευτηρία (για τις εξαιρέσεις δείτε αναλυτικά στην σχετική απόφαση) έως την 31 Μαρτίου.

Δείτε ΕΔΩ αναλυτικά ολόκληρη την απόφαση

Ντ. Μ.