Η Ευρωπαϊκή Πίστη συγκαλεί έκτακτη γενική συνέλευση την Τρίτη 11/3/2014 και ώρα 14.00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα πιο κάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

1. Εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου της εταιρίας και ορισμός της ιδιότητας κάθε μέλους σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3016/2002.

2. Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 Ν. 3693/2008.

3. Παροχή αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23, παράγραφος 1 του Κ.Ν. 2190/1920, στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της εταιρίας και στα στελέχη των διευθύνσεων της εταιρίας για την συμμετοχή τους σε διοικητικά συμβούλια ή στην διεύθυνση των εταιριών του ομίλου και των συνδεδεμένων εταιριών, κατά την έννοια του άρθρου 42ε, παράγραφος 5 του Κ.Ν. 2190/1920.

4. Άλλα θέματα και ανακοινώσεις.