Ο περιορισμός του εισαγωγικού και εξαγωγικού εμπορίου καθώς και η μειωμένη παραγωγή λόγω της οικονομικής κρίσης συνέβαλαν στην υποχώρηση του μεταφορικού έργου και των υπηρεσιών logistics το 2012, με τις παραγγελίες των εταιρειών- πελατών να έχουν μειωθεί σημαντικά, σύμφωνα με τα αποτελέσματα μελέτης της Infobank Hellastat ΑΕ που εξετάζει τον εγχώριο κλάδο μεταφορών- logistics.

Η κάμψη του κλάδου αντανακλάται και στον δείκτη κύκλου εργασιών που καταρτίζει η ΕΛΣΤΑΤ για τις υπηρεσίες αποθήκευσης και logistics, ο οποίος το 2012 μειώθηκε κατά 4,8%.

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της μελέτης, η επίπτωση της ύφεσης στον τομέα των logistics εξαρτάται από την κατηγορία πελατών που συνεργάζεται η κάθε επιχείρηση. Έτσι, οι εταιρείες που βιώνουν μεγαλύτερα προβλήματα είναι αυτές που συνεργάζονται με πελάτες οι οποίοι αποφάσισαν να αποσυρθούν από τους κλάδους τους ή αντιμετωπίζουν σημαντικά μειωμένη ζήτηση με συνέπεια να μειώνουν τα αποθέματά τους (πχ επιχειρήσεις λιανικής πώλησης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, ειδών ένδυσης/ υπόδησης, επίπλων, αυτοκινήτων και οικοδομικών υλικών). Συνεπώς, πολλοί αποθηκευτικοί χώροι μένουν μερικώς κενοί και ανεκμετάλλευτοι, με αποτέλεσμα να αναζητούνται νέοι τρόποι λειτουργίας αποθήκης.

Παράλληλα, ο κλάδος έχει πληγεί ιδιαίτερα από το συνεχώς αυξανόμενο κόστος των καυσίμων (αυξήσεις σε ΦΠΑ και ΕΦΚ σε βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης), γεγονός που επηρέασε αρνητικά τα περιθώρια κερδοφορίας.

Η κάμψη των εσόδων έχει συνοδευτεί από προβλήματα ρευστότητας λόγω των καθυστερημένων εισπράξεων από τους πελάτες, γεγονός που δημιουργεί πιστωτικό κίνδυνο λόγω των επισφαλειών, αλλά και της δυσχερούς πρόσβασης σε δανειοδότηση.

Στη μελέτη της Infobank Hellastat αναλύονται οι οικονομικές καταστάσεις 253 επιχειρήσεων. Ο συνολικός κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων το 2012 υποχώρησε 4,7%, στα 1,03 δισ. ευρώ. Το 55% των εταιρειών εμφάνισε κάμψη πωλήσεων. Τα συνολικά κέρδη προ τόκων φόρων και αποσβέσεων (ΚΠΤΦΑ) υποχώρησαν κατά 18%, στα 61,37 εκατ. ευρώ ενώ εμφανίστηκαν προ φόρων ζημιές 17 εκατ. ευρώ.

Το μέσο περιθώριο ΚΠΤΦΑ ανέκαμψε σε 6,2% ενώ το περιθώριο ΚΠΦ υποχώρησε σε 0,5%. O εμπορικό κύκλος σχηματίστηκε στο ευνοϊκό επίπεδο των 19 ημερών.

Η κεφαλαιακή μόχλευση βελτιώθηκε σε 1,7 προς 1 ενώ η αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων (RoE) υποχώρησε περαιτέρω σε 2,7%, από 6% το 2011.