Τη διανομή μερίσματος 0,47 ευρώ στους μετόχους και την εκλογή δύο νέων μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας Mermeren Kombinat Ad Prilep, η οποία δραστηριοποιείται, μεταξύ άλλων, στην εξόρυξη μεταλλευμάτων. 

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, η συνέλευση των μετόχων ενέκρινε τη διανομή παρακρατηθέντων κερδών συσσωρευμένων μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2012. Το ποσό του μερίσματος ανά μετοχή ορίστηκε 0,47 ευρώ (μικτό). 

Η ημερομηνία έναρξης για την πληρωμή μερίσματος για τους μετόχους είναι η 6η Μαρτίου 2014, η δε πληρωμή θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι την 5η Σεπτεμβρίου 2014. 

Επίσης, μετά την παραίτηση του Γιάννη Βογιατζή από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, εξελέγησαν νέα μέλη του ΔΣ, η Jasna Azhievska Petrusheva και ο Ventseslav Avramov.