Από την Τρίτη, 11 Μαρτίου, ξεκινά η διαπραγμάτευση των 5.915.642 νέων δωρεάν κοινών ονομαστικών μετοχών της Jumbo Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία που προέκυψαν από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών. 

Σημειώνεται ότι η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, που πραγματοποιήθηκε στις 12.2.2014, αποφάσισε, μεταξύ άλλων θεμάτων, την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά το ποσό των 7.039.613,98 ευρώ και συγκεκριμένα με την κεφαλαιοποίηση των εξής αποθεματικών:
α) του ποσού των 6.878.782,59 ευρώ, που συνιστά το σύνολο των φορολογικών αποθεματικών από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο και
β) του ποσού των 160.831,39 ευρώ, που αποτελεί μέρος των υπαρχόντων ειδικών αποθεματικών από φορολογηθέντα μη διανεμηθέντα κέρδη της εταιρείας. Η αύξηση θα πραγματοποιηθεί με την έκδοση 5.915.642 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 1,19 ευρώ εκάστη και τη δωρεάν διανομή αυτών στους μετόχους της εταιρείας, σε αναλογία 1 νέα μετοχή για κάθε 22 παλαιές κοινές ονομαστικές μετοχές. 

Μετά την αύξηση το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται πλέον στο ποσό των ευρώ 161.911,113,21, διαιρούμενο σε 136.059.759 μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ 1,19 εκάστη. 

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με διανομή δωρεάν μετοχών και προσαρμογής της τιμής της μετοχής ορίστηκε, με απόφαση της εταιρείας, η 5/3/2014. 

Από την ίδια ημερομηνία, οι μετοχές της εταιρείας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο ΧΑ χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην αύξηση και η τιμή εκκίνηση των μετοχών της εταιρείας στο ΧΑ θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών σε συνδυασμό με την αριθ. 26 απόφαση του ΔΣ του ΧΑ, όπως ισχύει. Δικαιούχοι στην αύξηση είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. την 7/3/2014 για την εταιρεία.