Η Eurobank Properties ανακοινώνει ότι στις 27/2/2014 ολοκληρώθηκε επιτυχώς η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ποσού 50 εκατ. ευρώ με καταβολή μετρητών της κατά 100% θυγατρικής της Cloud Hellas Κτηματική Α.Ε. 

Εν συνεχεία, η Cloud προέβη στις 28/2/2014 στην πρόωρη πλήρη αποπληρωμή υφιστάμενου ομολογιακού δανείου και κατέστη ελεύθερη οποιωνδήποτε υποχρεώσεων. 

Σημειώνεται ότι η ανωτέρω αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Cloud χρηματοδοτήθηκε από αδιάθετα της εταιρίας προερχόμενα από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου που πραγματοποιήθηκε το 2007.

TAGS