Η Βουλγαρία συνεχίζει να βιώνει μακροοικονομικές ανισορροπίες, οι οποίες απαιτούν παρακολούθηση και πολιτική δράση, επισημαίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην έκθεση αξιολόγησης 17 οικονομιών κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που δημοσιεύθηκε σήμερα στις Βρυξέλλες (δεν περιλαμβάνει αξιολόγηση για τις χώρες στις οποίες εφαρμόζονται προγράμματα μακροοικονομικής αναπροσαρμογής που υποστηρίζονται από οικονομική βοήθεια).

Η Επιτροπή εκτιμά, ότι η παρατεταμένη προσαρμογή της αγοράς εργασίας της Βουλγαρίας απαιτεί να αναληφθεί πολιτική δράση, ενώ σημειώνει ότι η διόρθωση της εξωτερικής θέσης της χώρας και η εταιρική απομόχλευση προχωρούν καλά.

Πιο συγκεκριμένα, η έκθεση αναφέρει ότι στη Βουλγαρία γρήγορα δημιουργήθηκαν ανισορροπίες κατά την περίοδο της οικονομικής άνθισης, η οποία συνέπεσε με την προσχώρησή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ οι υψηλές εισροές ξένων κεφαλαίων συνέβαλαν στην υπερθέρμανση της οικονομίας και σε διαρκείς αυξήσεις των τιμών των περιουσιακών στοιχείων.

"Το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών αντιστράφηκε από το 2009, αλλά η συσσώρευση εξωτερικών υποχρεώσεων, αν και ένα μεγάλο ποσοστό είναι ΑΞΕ , παραμένει σε υψηλά επίπεδα. Η προσαρμογή φαίνεται να είναι ως επί το πλείστον μη κυκλική, αλλά μια περαιτέρω μείωση των εξωτερικών υποχρεώσεων εξαρτάται από τη διατήρηση της εξωτερικής ανταγωνιστικότητας και από ισχυρές εξαγωγικές επιδόσεις" επισημαίνει η Επιτροπή.

Περαιτέρω, σημειώνει ότι η συνεχιζόμενη απομόχλευση των μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων θα μπορούσε να περιορίσει τις επενδύσεις και την ανάπτυξη σε ορισμένους τομείς, βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα.

Η Επιτροπή προειδοποιεί ότι η αδύναμη και όχι ακόμη χωρίς αποκλεισμούς αγορά εργασίας περιορίζει τις δυνατότητες προσαρμογής της οικονομίας και είναι ένας από τους παράγοντες που ανακόπτουν την αναπτυξιακή της δυναμική. Η ανεργία έχει αυξηθεί κατακόρυφα, καθώς η συρρίκνωση της απασχόλησης κατά τη διάρκεια της κρίσης ήταν πιο έντονη σε σχέση με τη συρρίκνωση της παραγωγής, σημειώνει, προσθέτοντας ότι τα άτομα με χαμηλή ειδίκευση και οι νέοι σε ηλικία εργαζόμενοι επλήγησαν περισσότερο από τη μείωση της απασχόλησης.