Στο ποσό των 4,5 εκατ. ευρώ ανήλθαν το 2013, τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους της Alpha Αστικά Ακίνητα ΑΕ έναντι 7,2 εκατ. ευρώ το 2012. 

Ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε 14,1 εκατ. ευρώ έναντι 10,2 εκατ. ευρώ το 2012. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Alpha Αστικά Ακίνητα, αποφάσισε να προτείνει για έγκριση στη γενική συνέλευση της εταιρείας τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2013.