Το Διοικητικό Συμβούλιο της Alpha Bank ανακοίνωσε ότι συγκαλεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, την 28 Μαρτίου 2013, με θέμα ημερησίας διατάξεως την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου συνολικού ποσού έως 1,2 δισ. ευρώ με καταβολή μετρητών και κατάργηση των δικαιωμάτων προτιμήσεως.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα ζητήσει εξουσιοδότηση από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση για να αποφασίσει το χρονοδιάγραμμα και τους όρους της συναλλαγής. Τα νέα κεφάλαια αναμένεται να χρησιμοποιηθούν για την κεφαλαιακή ενίσχυση της Τραπέζης με υψηλής ποιότητος κεφάλαια και για την εξαγορά των προνομιούχων μετοχών του Ελληνικού Δημοσίου ύψους 940 εκατ. ευρώ.

Η έκδοση νέων μετοχών αναμένεται να επιτευχθεί με τη συμμετοχή διεθνών επενδυτών, καθώς και μέσω δημόσιας προσφοράς στο Ελληνικό επενδυτικό κοινό.

Η Τράπεζα προτίθεται να εξετάσει την προνομιακή συμμετοχή των υφιστάμενων Μετόχων και των Κατόχων Παραστατικών Τίτλων Δικαιωμάτων Κτήσεως Κοινών Μετοχών (Warrants) στην εν λόγω διαδικασία.

Οι οίκοι Citigroup Global Markets Ltd και J.P. Morgan Securities plc ενεργούν ως Global Coordinators και Joint Bookrunners και έχουν δεσμευθεί να καλύψουν την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου, υπό συνήθεις όρους και προϋποθέσεις. Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, κάτοχος του 81,7% του συνόλου των κοινών μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης, έχει εκφράσει την πλήρη στήριξή του στις ενέργειες της Τραπέζης για την προσέλκυση ιδιωτικών κεφαλαίων και την ενίσχυση του Ισολογισμού της.

Ενημέρωση περί Αξιολογήσεως από την Κεντρική Τράπεζα

Οι οριακές κεφαλαιακές ανάγκες για την Alpha Bank, οι οποίες προέκυψαν κατά τη δεύτερη διαγνωστική μελέτη της BlackRock Solutions και της εταιρίας Rothschild, η οποία διεξήχθη μετά από σχετική εντολή της Τραπέζης της Ελλάδος, είναι αποτέλεσμα της ιδιαιτέρως συντηρητικής μεθοδολογίας που υιοθετήθηκε. Συγκεκριμένα, η Alpha Bank έχει τις μικρότερες κεφαλαιακές ανάγκες μεταξύ των Ελληνικών συστημικών Τραπεζών ύψους Ευρώ 262 εκατ. σύμφωνα με το επικρατέστερο σενάριο λαμβάνοντας υπ' όψιν τις αναμενόμενες ζημίες πιστωτικού κινδύνου (Credit Loss Projections) της αξιολογήσεως της Blackrock Solutions καθώς και άλλων παραδοχών που υιοθέτησε η Τράπεζα της Ελλάδος.

Οι εκτιμώμενες κεφαλαιακές ανάγκες αντιστοιχούν σε δείκτη καλύψεως για τις αναμενόμενες ζημίες σε ολόκληρη τη διάρκεια της ζωής του χαρτοφυλακίου περίπου 130%, ο οποίος είναι σημαντικά υψηλότερος σε σχέση με τις υπόλοιπες τράπεζες που συμμετείχαν στον διαγνωστικό έλεγχο.

 Επιχειρηματική λογική της Αυξήσεως Μετοχικού Κεφαλαίου

 Η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου έχει ως σκοπό:

> Να διευκολύνει την πλήρη εξαγορά των προνομιούχων μετοχών του Ελληνικού Δημοσίου ύψους Ευρώ 940 εκατ. υπό την προϋπόθεση λήψεως των απαραίτητων εγκρίσεων από τις αρμόδιες Εποπτικές Αρχές και την αντικατάστασή τους με υψηλής ποιότητος κεφάλαια, γεγονός το οποίο θα δώσει μεγαλύτερη ευελιξία στην μερισματική πολιτική της Τραπέζης στο μέλλον.

> Να ικανοποιήσει τα αποτελέσματα της διαγνωστικής μελέτης της Τραπέζης της Ελλάδος.

> Να διαμορφώσει τον Δείκτη Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων με πλήρη εφαρμογή της Βασιλείας ΙΙΙ (fully loaded Basel III) σε 12,1% (μετά από την αποπληρωμή των προνομιούχων μετοχών), βάσει των τελευταίων δημοσιευθέντων στοιχείων της 30 Σεπτεμβρίου 2013.

> Να διευκολύνει τη χρηματοδότηση της Τραπέζης από τις διεθνείς αγορές κεφαλαίου υπό το ενισχυμένο προφίλ πιστοληπτικής ικανότητας.

Μετοχική Σύνθεση της Τραπέζης

> Η διασπορά των μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά μετά από την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου, ενισχύοντας την εμπορευσιμότητα της μετοχής και την συμμετοχή σε διεθνείς χρηματιστηριακούς δείκτες.

> Η αύξηση της διασποράς της μετοχής της Alpha Bank, σε συνδυασμό με την τρέχουσα χρηματιστηριακή της τιμή, η οποία διαπραγματεύεται υψηλότερα από την τιμή ασκήσεως των warrants, αναμένεται να επιταχύνει την πλήρη επανα-ιδιωτικοποίηση της Τραπέζης και κατά συνέπεια την αποπληρωμή του ΤΧΣ.

Βασικοί Όροι και Ενδεικτικό Χρονοδιάγραμμα της Αυξήσεως Μετοχικού Κεφαλαίου

> Η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου έως του ποσού Ευρώ 1,2 δισ. αναμένεται να διενεργηθεί με τη συμμετοχή διεθνών επενδυτών μέσω διαδικασίας υποβολής προσφορών καθώς και μέσω δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Alpha Bank την 28 Μαρτίου 2014 θα λάβει αποφάσεις επί της καταργήσεως των δικαιωμάτων προτιμήσεως και επί της εξουσιοδοτήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, προκειμένου αυτό να ορίσει την τιμή διαθέσεως των νέων μετοχών και να ολοκληρώσει την συναλλαγή. Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας έχει εγκρίνει το σχέδιο κεφαλαιακής ενισχύσεως της Alpha Bank μέσω του Εκπροσώπου του στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τραπέζης και έχει υποδείξει ότι θα υπερψηφίσει αντιστοίχως τα θέματα της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων.

> Η προτεινόμενη δομή της Αυξήσεως Μετοχικού Κεφαλαίου εκτιμάται ότι θα διευκολύνει την ταχεία ολοκλήρωσή της καθώς και την προσέλκυση επενδυτών υψηλής ποιότητος, οι οποίοι επιδιώκουν να επωφεληθούν από την ανάκαμψη της Ελληνικής Οικονομίας καθώς επίσης και τη συμμετοχή υφιστάμενων ιδιωτών Μετόχων και Κατόχων Παραστατικών Τίτλων Δικαιωμάτων Κτήσεως Μετοχών (warrants).

TAGS