Το εγχειρίδιό της σχετικά με τη μεθοδολογία που εφαρμόζεται στη δεύτερη φάση του ελέγχου της ποιότητας των στοιχείων του ενεργητικού δημοσίευσε σήμερα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ).

Το εγχειρίδιο παρέχει κατευθύνσεις τόσο στις εθνικές αρμόδιες αρχές (ΕΑΑ) όσο και σε τρίτους φορείς που συνδράμουν τις τελευταίες στη διενέργεια του ελέγχου.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της ΕΚΤ, η δεύτερη φάση έπεται της επιλογής χαρτοφυλακίων (πρώτη φάση) και θα διαρκέσει ως τον Αύγουστο του 2014. Ο έλεγχος της ποιότητας των στοιχείων του ενεργητικού πρόκειται να ολοκληρωθεί τον Οκτώβριο, οπότε και θα δημοσιοποιηθούν τα αποτελέσματά του, μαζί με εκείνα της άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων που διενεργείται σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών.

Το εγχειρίδιο περιλαμβάνει λεπτομερείς κατευθύνσεις σχετικά με:

τις διαδικασίες επικύρωσης των δεδομένων και ελέγχου των εισαγόμενων παραμέτρων των υποδειγμάτων•
τον τρόπο με τον οποίο αποτιμώνται τα ουσιώδη ανοίγματα και οι εξασφαλίσεις και καθορίζονται οι εκάστοτε αναγκαίες προβλέψεις•
τις διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας και παρακολούθησης της προόδου των εργασιών με σκοπό την έγκαιρη ολοκλήρωσή τους•
τις περιπτώσεις στις οποίες ενδείκνυται η προσφυγή σε ανεξάρτητη αποτίμηση των στοιχείων του ενεργητικού από εξωτερικούς φορείς•
τη χρήση τιμών αναφοράς του κλάδου για την εκτίμηση των αγοραίων αξιών.

Ο έλεγχος της ποιότητας των στοιχείων του ενεργητικού αποτελεί βασικό πυλώνα της συνολικής αξιολόγησης, σκοπός της οποίας είναι η ενίσχυση της διαφάνειας των ισολογισμών των σημαντικών τραπεζών, η εξυγίανση των ισολογισμών, όπου χρειάζεται, και η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των επενδυτών πριν από την ανάληψη, από την ΕΚΤ, των εποπτικών της καθηκόντων τον Νοέμβριο του 2014.

Ακολουθούν ορισμένα βασικά στατιστικά στοιχεία της δεύτερης φάσης για τις 128 τράπεζες που υπόκεινται στη συνολική αξιολόγηση.

Συνολικό ποσό σταθμισμένων ως προς τον κίνδυνο στοιχείων του ενεργητικού των χαρτοφυλακίων που επιλέγονται για τους σκοπούς του ελέγχου: 3,72 τρισ. ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί σε 58% του συνόλου των σταθμισμένων ως προς τον κίνδυνο στοιχείων του ενεργητικού των τραπεζών.
Εκτιμώμενος αριθμός εξεταζόμενων φακέλων πιστοδότησης ανά τράπεζα κατά μέσο όρο: 1.250.