Πρόστιμα ύψους 168.000 ευρώ επέβαλε το Δ.Σ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά τη σημερινή του συνεδρίαση.

Συγκεκριμένα αποφάσισε:

-Την επιβολή προστίμου 30.000 ευρώ στην «NTIESAT INVESTEMENTS LIMITED», διότι, παρότι το ποσοστό της επί των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρίας «ΑΤΕΡΜΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ» είχε υπερβεί το 1/3, δεν υποβλήθηκε δημόσια πρόταση προς το σύνολο των μετοχών της ΑΤΕΡΜΩΝ.

-Την επιβολή προστίμου 24.000 ευρώ στην εταιρία «NTIESAT INVESTEMENTS LIMITED» και 24.000 ευρώ στον κ. Κωνσταντίνο Μποκόλα για εκπρόθεσμες γνωστοποιήσεις σημαντικών μεταβολών συμμετοχών τους στην εταιρία «ΑΤΕΡΜΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ».

- Την επιβολή προστίμου 20.000 ευρώ στην εταιρία «ΙΑΣΩ ΑΕ» και 20.000 ευρώ στην εταιρία «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΕ», διότι δεν γνωστοποίησαν επαρκή στοιχεία για την πληροφόρηση του επενδυτικού κοινού, όσον αφορά μεταξύ τους συμφωνία, για ανέγερση ιδιωτικής κλινικής στο Δήμο Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

- Την επιβολή προστίμου 15.000 ευρώ στην εταιρία «ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΕ» και 15.000 ευρώ στην εταιρία «ΒΑΛΚΑΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΕ» για καθ' υποτροπή παράβαση του νόμου 3556/2007 αναφορικά με τη μη δημοσιοποίηση εντός της νόμιμης προθεσμίας της εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης της περιόδου που έληξε 30.6.2013.

- Την επιβολή προστίμου 20.000 ευρώ στην εταιρεία "ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ " για μη ορθή, σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ, κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2010. 

Επίσης το Δ.Σ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αποφάσισε:

- Τη χορήγηση άδειας λειτουργίας στην υπό σύσταση ΑΕΠΕΥ «ASSET WISE CAPITAL MANAGEMENT».

- Τη χορήγηση άδειας λειτουργίας στην εταιρία «METLIFE ALICO ΑΕΔΑΚ» για την παροχή των πρόσθετων υπηρεσιών της διαχείρισης χαρτοφυλακίων επενδύσεων πελατών και παροχής επενδυτικών υπηρεσιών.

- Την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της εταιρίας «ATTICA FINANCE AEΠΕΥ» ως προς την επενδυτική υπηρεσία της τοποθέτησης χρηματοπιστωτικών μέσων χωρίς δέσμευση ανάληψης και την παρεπόμενη υπηρεσία της φύλαξης και διοικητικής διαχείρισης χρηματοπιστωτικών μέσων για λογαριασμό πελατών.