Καθαρά κέρδη ύψους 809 εκατ. ευρώ κατά το έτος 2013 ανακοίνωσε σήμερα ο Όμιλος της Εθνικής Τράπεζας, σε σχέση με σημαντικές ζημίες ύψους 2,1 δισ. ευρώ το 2012.

Σε αυτό το επίτευγμα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, συνετέλεσε η βελτίωση του εγχώριου οικονομικού κλίματος, επιτρέποντας τη μείωση του ρυθμού δημιουργίας νέων επισφαλειών, ο αντιλογισμός απομειώσεων του έτους 2012 που αφορούσαν απαιτήσεις από το Ελληνικό Δημόσιο και η εξάλειψη των υψηλών διαπραγματευτικών ζημιών του προηγούμενου έτους. Ιδιαίτερα θετική στη διαμόρφωση των αποτελεσμάτων ήταν η συμβολή της Finansbank, με κέρδη 439 εκατ. ευρώ παρά τις αντίξοες συνθήκες που επικράτησαν στην αγορά της Τουρκίας κατά το β΄ εξάμηνο του έτους, ενώ οι θυγατρικές της ΝΑ Ευρώπης συνέβαλαν με κέρδη 32 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών ύψους 65 εκατ. ευρώ το 2012. Σε επίπεδο δ' τριμήνου, ο Όμιλος σημείωσε καθαρά κέρδη ύψους 547 εκατ. ευρώ
 
Για την ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου του Ομίλου, η επιβράδυνση στις νέες επισφάλειες ενισχύεται, ενώ αντιστροφή της τάσης σημειώθηκε κατά το δ' τρίμηνο του 2013 και στη ΝΑ Ευρώπη, όπου σημειώθηκαν επανεισπράξεις ύψους 47 εκατ. ευρώ.
Θετική εξέλιξη αποτελεί η συνεχιζόμενη βελτίωση της ρευστότητας. Συγκεκριμένα, η αύξηση των καταθέσεων βελτίωσε το δείκτη ρευστότητας (δάνεια : καταθέσεις) στο 97%, έναντι 108% το Δεκέμβριο του 2012. Ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις για την Ελλάδα διαμορφώθηκε σε 90% -βελτιωμένος κατά 11 ποσοστιαίες μονάδες σε ετήσια βάση- διατηρώντας την ΕΤΕ με διαφορά στην καλύτερη θέση από άποψη ρευστότητας στην εγχώρια αγορά. Η εξέλιξη αυτή αποτελεί απτή ένδειξη της υγιούς ρευστότητας της ΕΤΕ και των βελτιούμενων δυνατοτήτων χρηματοδότησης της ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας. Είναι αξιοσημείωτο ότι ο αντίστοιχος δείκτης για τη ΝΑ Ευρώπη, ο οποίος διαμορφώθηκε στο 99%, βελτιωμένος κατά 14 ποσοστιαίες μονάδες σε ετήσια βάση, κυμαίνεται σε επίπεδα
 
Όσον αφορά την κεφαλαιακή επάρκεια, ο δείκτης κύριων βασικών ιδίων κεφαλαίων του Ομίλου (Core Tier I) διαμορφώθηκε σε 10,3%, ενώ αν ληφθούν υπόψη οι μεθοδολογικές αλλαγές στο μοντέλο υπολογισμού του σταθμισμένου ενεργητικού της Finansbank και το όφελος από τη συμφωνία πώλησης του Αστέρα Βουλιαγμένης, έφτασε το 11,2%. Ο δείκτης περιλαμβάνει χαμηλή επιβάρυνση από μη πραγματοποιηθείσες συναλλαγματικές ζημίες από την τουρκική λίρα κατά 24 μ.β. το δ΄ τρίμηνο. Θετικά συνεισέφερε η κερδοφορία του έτους, η μικρή κεφαλαιακή ενίσχυση των νεοαποκτηθεισών τραπεζών FBB και Probank, καθώς και το όφελος από την πώληση της εταιρείας εκμετάλλευσης ακινήτων Εθνική Πανγαία.
 
Αναφορικά με τα αποτελέσματα της άσκησης της Blackrock, η οποία επιφορτίστηκε με την εκτίμηση των δυνητικών ζημιών των δανειακών χαρτοφυλακίων, τονίζεται ότι η Εθνική Τράπεζα έχει μακράν τις χαμηλότερες δυνητικές ζημίες για την περίοδο της άσκησης, σε σχέση με τις υπόλοιπες συστημικές τράπεζες. Συγκεκριμένα, οι προβλέψεις για δυνητικές ζημιές στο εγχώριο χαρτοφυλάκιο που εκτίμησε η Blackrock για το διάστημα Ιουνίου 2013 - Δεκεμβρίου 2016 ανήλθαν σε 8,7 δισ. ευρώ ενώ λαμβάνοντας υπόψη τις υπάρχουσες προβλέψεις που παρέχουν κάλυψη κατά 74%, οι καθαρές δυνητικές ζημιές για την ερχόμενη τριετία διαμορφώνονται σε μόλις 2,3 δισ. ευρώ. Σημειώνεται ότι ο τρέχων ρυθμός διενέργειας εγχώριων προβλέψεων σε ετήσια βάση ανέρχεται σε 1,2 δισ. ευρώ (2013).

Αναφορικά με τα αποτελέσματα στην Ελλάδα οι ενδείξεις σταθεροποίησης στην ελληνική οικονομία αντιστρέφουν τις υψηλές ζημίες του προηγούμενου έτους Το 2013 τα καθαρά κέρδη από τις εγχώριες δραστηριότητες ανήλθαν σε 341 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών Euro2.724 εκατ. το έτος 2012.
 
Σε δήλωση του ο διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας Αλέξανδρος Τουρκολιάς ανέφερε μεταξύ άλλων ότι η τάση επανόδου της ελληνικής οικονομίας σε αναπτυξιακή τροχιά, μετά τη βαθύτατη εξαετή ύφεση, ενισχύεται σαφώς από την ισχυρή βελτίωση των δεικτών οικονομικής δραστηριότητας. Βασική κινητήρια δύναμη για την επιστροφή σε θετικό ρυθμό οικονομικής ανάπτυξης αποτελεί η συνεχής βελτίωση των συνθηκών στον επιχειρηματικό τομέα. Η Εθνική Τράπεζα, πρωτοστατεί και πάλι σε αυτή την προσπάθεια, στηρίζοντας τη δημιουργικότητα, την καινοτομία και την εξωστρέφεια, χρηματοδοτώντας επιχειρήσεις και νοικοκυριά, ώστε να δοθεί περαιτέρω ώθηση στις προσπάθειες ανάκαμψης της οικονομικής δραστηριότητας της χώρας.
 
Αναφερόμενος στην Εθνική επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι «ο Όμιλος της Εθνικής Τράπεζας θα συνεχίσει να προβαίνει σε κινήσεις ενίσχυσης των κεφαλαιακών του αποθεμάτων με σειρά ενεργειών που σκοπεύουν στην κάλυψη των κεφαλαιακών αναγκών έτσι όπως προέκυψαν από την άσκηση της Τράπεζας της Ελλάδος. Παράλληλα, λαμβανομένων υπόψη των συνθηκών, με σημαντική ρευστότητα, ποιοτικά θωρακισμένο χαρτοφυλάκιο και οργανική-διατηρήσιμη κερδοφορία, η Εθνική θα συνεχίσει το διαχρονικό της ρόλο ως του βασικού μοχλού ανάπτυξης της οικονομίας και στήριξης της επιχειρηματικότητας».