Τη δυνατότητα να ρυθμίσουν τις οφειλές τους προς τα ασφαλιστικά ταμεία οι επιχειρήσεις που έχουν υπαχθεί στον πτωχευτικό κώδικα, σύμφωνα με το άρθρο 99, δίνει απόφαση του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ - ΕΤΑΜ).

Η ρύθμιση γίνεται είτε με εφάπαξ εξόφληση της οφειλής και έκπτωση 80% επί των πρόσθετων τελών είτε με ρύθμιση σε μηνιαίες δόσεις από 72 έως και 180, με αντίστοιχη κυμαινόμενη έκπτωση, έως και 60%. Για όσο διάστημα καταβάλλονται οι τρέχουσες εισφορές και οι δόσεις της ρύθμισης, αναστέλλεται η διαδικασία αναγκαστικών μέτρων είσπραξης και χορηγείται ασφαλιστική ενημερότητα.

Το μέτρο αφορά και τις περιπτώσεις της άμεσης επικύρωσης της συμφωνίας εξυγίανσης κατά το άρθρο 106β, ενώ η υπαγωγή σε καθεστώς ρύθμισης στη βάση των παρακάτω όρων:

- μέχρι 72 ισόποσες μηνιαίες δόσεις με έκπτωση των πρόσθετων τελών κατά 60%,

- μέχρι 84 ισόποσες μηνιαίες δόσεις με έκπτωση 50%,

- μέχρι 96 ισόποσες μηνιαίες δόσεις με έκπτωση 40%,

- μέχρι 120 ισόποσες μηνιαίες δόσεις με έκπτωση 30%,

- μέχρι 144 ισόποσες μηνιαίες δόσεις με έκπτωση 20%,

- μέχρι 160 ισόποσες μηνιαίες δόσεις με έκπτωση 10%, και

- μέχρι 180 ισόποσες μηνιαίες δόσεις χωρίς καμία έκπτωση στα πρόσθετα τέλη.

Αιτήματα που αφορούν σε περισσότερες των ανωτέρω δόσεων φέρονται ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Στην απόφαση του ΙΚΑ επισημαίνεται:

- Υφιστάμενες οφειλές μισθολογικών περιόδων απασχόλησης που δεν περιλαμβάνονται στην επικυρωθείσα συμφωνία εξυγίανσης, καταβάλλονται εφάπαξ ή εντάσσονται σε καθεστώς ρύθμισης κατά τις ισχύουσες διατάξεις.

- Για όσο διάστημα εξυπηρετούνται οι όροι της ρύθμισης (καταβολή τρεχουσών εισφορών και δόσεων) αναστέλλεται η διαδικασία λήψης αναγκαστικών και άλλων μέτρων είσπραξης και χορηγείται αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας.

- Σε περίπτωση μη τήρησης της συμφωνίας εξυγίανσης από τον οφειλέτη δύναται να τίθεται ως διαλυτική αίρεση της συμφωνίας εξυγίανσης ή ως λόγος καταγγελίας αυτής.