Σε κέρδη 18,509 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα ενοποιημένα καθαρά αποτελέσματα από συνεχιζόμενες και μη δραστηριότητες του ομίλου Βαλκάν Αναπτυξιακή Ακινήτων ΑΕ, το πρώτο εννεάμηνο του 2013, έναντι ζημιών 1,711 εκατ. ευρώ, κατά το αντίστοιχο διάστημα του 2012.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων, τόκων, χρηματοδοτικών & επενδυτικών αποτελεσμάτων, (E.B.I.T.) ανήλθαν σε ζημία της τάξης των 114 χιλ. ευρώ έναντι ζημιών 67 χιλ. ευρώ, το αντίστοιχο διάστημα του 2012. Τα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε κέρδη 18,555 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 1,711 εκατ. ευρώ, κατά το διάστημα του 2012.

Σε επίπεδο μητρικής εταιρείας, τα αποτελέσματα προ φόρων, τόκων, χρηματοδοτικών & επενδυτικών αποτελεσμάτων, (E.B.I.T.) διαμορφώθηκαν σε ζημία της τάξης των 114 χιλ. ευρώ έναντι ζημιών 67 χιλ. ευρώ, το αντίστοιχο διάστημα του 2012. Τα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε ζημιά 804 χιλ. ευρώ έναντι ζημιών 1.409 χιλ. ευρώ, κατά το διάστημα 2012. Τα καθαρά αποτελέσματα από συνεχιζόμενες και μη δραστηριότητες διαμορφώθηκαν σε ζημιά 851 χιλ. ευρώ έναντι ζημιών 1.409 χιλ. ευρώ, κατά το αντίστοιχο διάστημα του 2012.