Γράφει η Αγγελική Κιλιντζόγλου

Ψυχρολουσία αναμένεται να πιάσει στα μέσα του καλοκαιριού τους ασφαλισμένους στον ιδιωτικό τομέα καθώς από τον Ιούλιο αναμένεται να αλλάξει ο τρόπος υπολογισμού των επικουρικών συντάξεων.

Το υπουργείο Εργασίας επεξεργάζεται για τα ταμεία που έχουν ενταχθεί στο Ενιαίο Ταμείο επικουρικής Ασφάλισης την εφαρμογή του τρόπου υπολογισμού που ισχύει και στα υπόλοιπα ταμεία που δίνουν το εφάπαξ με αποτέλεσμα να επέλθει μείωση στις επικουρικές συντάξεις από 10% έως 40-45% σε ορισμένες περιπτώσεις.

Με τον νέο κανονισμό όσοι συνταξιοδοτηθούν μετά τον Ιούνιο 2014 θα συνταξιοδοτηθούν με βάση το ενιαίο ποσοστό αναπλήρωσης που είναι 20% για τους ασφαλισμένους στο ενιαίο επικουρικό (ΕΤΕΑ). Το ποσοστό αυτό ισχύει ήδη για τους δημοσίους υπαλλήλους έτσι οι αλλαγές αφορούν κυρίως στον ιδιωτικό τομέα.

Συγκεκριμένα, για όσους ασφαλίστηκαν μέχρι τις 31.12.2000, ο τρόπος υπολογισμού διαφοροποιείται αν συνταξιοδοτηθούν μέχρι τον Μάιο 2014 καθώς θα μπορέσουν να λάβουν σύνταξη με βάση τις υφιστάμενες προϋποθέσεις κάθε Ταμείου που έχει ενταχθεί στο ΕΤΕΑ.

Όσοι συνταξιοδοτηθούν μετά τον Ιούνιο του 2014 ή μετά το 2015 θα ισχύσει το νέο 20%. Σε αυτή την περίπτωση, καθιερώνεται ένα σύστημα υπολογισμού στο οποίο το τελικό ποσό προκύπτει από το άθροισμα της σύνταξης που αντιστοιχεί στα χρόνια ασφάλισης μέχρι το τέλος του 2014 και στο ποσό που αντιστοιχεί στα έτη ασφάλισης μετά το 2015.

Ταυτόχρονα, όσοι ασφαλίστηκαν μετά την 01/01/2001 και καταθέσουν αίτηση συνταξιοδότησης μετά την 1.1.2015, το τελικό ποσό της σύνταξης θα εξαρτάται από μία σειρά παράγοντες, που σχετίζονται τόσο με τις καταβληθείσες εισφορές όσο και με τα οικονομικά δεδομένα του Ταμείου.

Βέβαια και οι δημόσιοι υπάλληλοι δεν θα μείνουν έτσι, αφού από το 2015 αναμένεται να αλλάξει και πάλι το καθεστώς συνταξιοδότησης όπως έχει ήδη ψηφιστεί στο ασφαλιστικό νομοσχέδιο του 2010 (Αρ. Φύλλου 115, 15 Ιουλίου 2010).

Έτσι από 1.1.2015 και εφεξής καθιερώνεται βασική σύνταξη 360,00 ευρώ μηνιαίως, για 12 μήνες στην οποία θα προστίθεται και το ποσό της αναλογικής σύνταξης.

Συγκεκριμένα την βασική σύνταξη δικαιούνται:

Α. Οι ασφαλισμένοι των οργανισμών κύριας ασφάλισης, πλην ΟΓΑ, καθώς και οι τακτικοί υπάλληλοι και λειτουργοί του Δημοσίου, οι στρατιωτικοί και οι τακτικοί υπάλληλοι των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμίδας, ανεξαρτήτως χρόνου υπαγωγής στην ασφάλιση, που θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από την 1.1.2015 και εφεξής.

Β. Οι ανασφάλιστοι και όσοι έχουν πραγματοποιήσει λιγότερες από 4.500 ημέρες ή δεκαπέντε (15) έτη ασφάλισης σε ασφαλιστικούς οργανισμούς κύριας ασφάλισης ή το Δημόσιο, εφόσον πληρούν αθροιστικά τα παρακάτω κριτήρια:

α) Έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους.

β) Το ατομικό και το οικογενειακό τους εισόδημα, από οποιαδήποτε πηγή, κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος, δεν υπερβαίνουν το ποσό των 5.040 ευρώ και 10.080 ευρώ αντίστοιχα. Τα ανωτέρω ποσά ανακαθορίζονται κατά το ποσοστό αναπροσαρμογής της βασικής σύνταξης.

γ) Διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα για τουλάχιστον δεκαπέντε (15) έτη, μεταξύ του 15ου και του 65ου έτους της ηλικίας τους. Η μόνιμη διαμονή αποδεικνύεται με τη διαδικασία που προβλέπεται για τη χορήγηση άδειας διαμονής στους πολίτες τρίτων Χωρών.

Σε ότι αφορά στην αναλογική σύνταξη για τους ασφαλισμένους για πρώτη φορά από 01/01/2011 και μετά σε φορείς κύριας ασφάλισης, πλην ΟΓΑ, που θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης μετά την 1.1.2015, θα υπολογίζεται με βάση το συνολικό χρόνο ασφάλισής τους, ο οποίος δεν μπορεί να είναι μικρότερος του ενός πλήρους έτους ασφάλισης ή τριακοσίων (300) ημερών και με τη συμπλήρωση των ορίων ηλικίας που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία κατά περίπτωση. Όριο ηλικίας συνταξιοδότησης, αν ο χρόνος ασφάλισης είναι μικρότερος των δεκαπέντε (15) ετών ή 4.500 ημερών ασφάλισης, καθορίζεται το 65ο έτος. Η μηνιαία σύνταξη των ανωτέρω, υπολογίζεται για κάθε πλήρες έτος ασφάλισης, με βάση ποσοστά επί των προβλεπόμενων συντάξιμων αποδοχών ή ασφαλιστικών κατηγοριών.

Συγκεκριμένα το ποσοστό αναπλήρωσης για κάθε έτος ασφάλισης θα διαμορφώνεται με έναν συντελεστή που ξεκινά από το 0,8% κατά το πρώτο έτος ασφάλισης και κλιμακώνεται, στο 40ό και ως το 50ό έτος, στο 1,5%. ενώ με αυτό τον τρόπο θα υπάρξει μείωση δεδομένου ότι σήμερα το αντίστοιχο ποσοστό φθάνει το 2%.