Αύξηση 12% παρουσίασε ο κύκλος εργασιών του Ομίλου Intralot το 2013 σε σύγκριση με το 2012, φτάνοντας τα 1,539 δισ. ευρώ. Ο κύκλος εργασιών χωρίς την επίδραση των συναλλαγματικών διαφορών ύψους 80,1 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκε στα 1,619 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 17,9% σε ετήσια βάση.

Τα κέρδη προ φόρων (EBT) διαμορφώθηκαν στα 53,6 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε -4,6 εκατ. ευρώ, επηρεασμένα από συναλλαγματικές διαφορές ύψους 10,7 εκατ. ευρώ.

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) παρουσίασαν αύξηση 9,7%, φτάνοντας τα 194,8 εκατ. ευρώ. Χωρίς την επίδραση συναλλαγματικών διαφορών ύψους 8,9 εκατ. ευρώ τα EBITDA ανήλθαν σε 203,7 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 14,7% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.

Οι λειτουργικές ταμειακές ροές ανήλθαν στα 81,3 εκατ. ευρώ το 12μηνο του 2013. Οι καθαρές δανειακές υποχρεώσεις για την ίδια περίοδο μειώθηκαν κατά 30,7 εκατ. ευρώ σε σχέση με το 9μηνο του 2013 και ανήλθαν σε 397,2 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω βελτιωμένων λειτουργικών ταμειακών ροών και επενδύσεων το τελευταίο τρίμηνο του 2013. Η επίδραση των συναλλαγματικών διαφορών στις ταμειακές ροές για το 2013 ήταν 22,6 εκατ. ευρώ.

Όσον αφορά στη μητρική εταιρεία, ο κύκλος εργασιών της το 2013 αυξήθηκε κατά 8,1% φτάνοντας τα 150,9 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBΙTDA) αυξήθηκαν κατά 5,8% φτάνοντας τα 23,1 εκατ. ευρώ και τα κέρδη μετά φόρων (EAT) διαμορφώθηκαν στα -0,1 εκατ. ευρώ.

TAGS