Η Εθνική Ασφαλιστική παρουσίασε το 2013 κέρδη προ φόρων ύψους 111,5 εκατ. ευρώ σε σχέση με 90,9 εκ. ευρώ το 2012, συνεχίζοντας, όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, τη σταθερή και αυξανόμενη κερδοφορία προ απομειώσεων του Ομίλου, η οποία ξεκίνησε το 2011. Ο Όμιλος παρουσίασε αντίστοιχα κέρδη προ φόρων ύψους 111,9 εκ. ευρώ. έναντι 92,4 εκ. ευρώ το προηγούμενο έτος.
 
Τα Ίδια Κεφάλαια της Εταιρίας κατά το 2013 σημείωσαν αύξηση κατά 141,9 εκ.,ευρώ η οποία οφείλεται κατά 116,8 εκ. στα κέρδη μετά φόρων της χρήσης και κατά 25,1 εκ. σε λοιπές μεταβολές που επηρέασαν απευθείας την καθαρή θέση, όπως καθαρές αποτιμήσεις του χαρτοφυλακίου διαθέσιμων προς πώληση επενδύσεών της.

Η θετική πορεία των κερδών και η άνοδος της αξίας του χαρτοφυλακίου της Εταιρίας είχαν ως αποτέλεσμα να παρουσιάσει πλεόνασμα περιθωρίου φερεγγυότητας ύψους 478,3 εκ, υπερκαλύπτοντας τα απαιτούμενα κατά 5,3 φορές.

Η παραγωγή (συμπεριλαμβανομένων των ασφαλίστρων από αναληφθείσες αντασφαλίσεις, δικαιωμάτων και επενδυτικών συμβολαίων) διαμορφώθηκε για την Εταιρία στα 630,9 εκ. ευρω για τη χρήση 2013 έναντι 639,3 εκ. ευρω το 2012. Με βάση τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, η παραγωγή ανήλθε σε 545,3 εκ. ευρώ έναντι 617,0 εκ. ευρώ το 2012.
 
Οι αποζημιώσεις που κατέβαλε το 2013 η εταιρία υπερβαίνουν τα 400 εκατ. ευρώ. Στον Κλάδο Ζωής η παραγωγή το 2013 αυξήθηκε σε 375 εκ ευρώ από 336,9 ευρώ το 2012 (αύξηση 11,3%) με ταυτόχρονη αύξηση του μεριδίου αγοράς από 17% σε 22,8%, όταν η παραγωγή ασφαλίστρων της συνολικής αγοράς στους Κλάδους Ζωής σημείωσε μείωση της τάξεως του 15%. Στους Γενικούς Κλάδους η παραγωγή το 2013 μειώθηκε σε 255,9 εκ από 302,7 εκ. ευρώ το 2012 και το μερίδιο αγοράς διαμορφώθηκε περίπου στο 11,6%.