Μείωση κατά 5,2% κατέγραψε ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του ομίλου ΕΛΒΑΛ ΑΕ, τη χρήση 2013 και ανήλθε στα 1.008 εκατ. ευρώ, λόγω της μείωσης της διεθνούς τιμής του αλουμινίου στο London Metal Exchange (L.M.E.).

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, σε επίπεδο ομίλου, ο όγκος πωλήσεων διατηρήθηκε περίπου στα περυσινά επίπεδα, αλλά το βελτιωμένο μίγμα προϊόντων οδήγησε τον τομέα έλασης αλουμινίου σε υψηλότερη λειτουργική κερδοφορία. Στον τομέα διέλασης συνεχίζονται τα προβλήματα, λόγω της καθίζησης της οικοδομικής δραστηριότητας.

Αναλυτικότερα, τα μικτά κέρδη αυξήθηκαν κατά 1,33%, στα 82,1 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη προ φόρων, αποσβέσεων και χρηματοοικονομικών, (EBITDA) διαμορφώθηκαν στα 74,2 εκατ. ευρώ από 80,5 εκατ. ευρώ και τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα 15,5 εκατ. ευρώ από 22,9 εκατ. ευρώ. Σημειώνεται ότι τα αποτελέσματα επιβαρύνθηκαν από πρόβλεψη υποτίμησης αποθεμάτων, ύψους 2,7 εκατ. ευρώ, λόγω της πτώσης της τιμής του αλουμινίου και από μη επαναλαμβανόμενες απομειώσεις παγίων στοιχείων, ύψους 7,5 εκατ. ευρώ, στον κλάδο διέλασης. Η επιβάρυνση κατά 12,9 εκατ. ευρώ του αναβαλλόμενου φόρου, λόγω της αλλαγής του φορολογικού συντελεστή από 20% στο 26% και η πρόβλεψη φόρου, ύψους 2,5 εκατ. ευρώ, για τα αφορολόγητα αποθεματικά επιβάρυναν τα αποτελέσματα και τελικά τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας μειώθηκαν στις 365 χιλ. ευρώ από 21,9 εκατ. ευρώ (κέρδη ανά μετοχή 0,003 ευρώ έναντι 0,176 ευρώ).

Όσον αφορά το δανεισμό και τη ρευστότητα του ομίλου, στα τέλη του 2013, ολοκληρώθηκε η αναχρηματοδότηση μέρους των υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων του ομίλου ΕΛΒΑΛ με την υπογραφή κοινοπρακτικών εμπραγμάτως εξασφαλισμένων κοινών ομολογιακών δανείων, συνολικού ύψους 159 εκατ. ευρώ. Τα δάνεια, που αντιπροσωπεύουν περίπου το 79% των τραπεζικών δανειακών υποχρεώσεων των ελληνικών εταιρειών του ομίλου, είναι διάρκειας 5 ετών, με δυνατότητα διετούς παράτασης.

TAGS