Ζημίες 21,1 εκατ. ευρώ ή 0,7125 ευρώ ανά μετοχή παρουσίασε ο όμιλος Ελληνικά Καλώδια, τη χρήση 2013. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, τα καθαρά ενοποιημένα αποτελέσματα του 2013 επιβαρύνθηκαν επιπρόσθετα από εφάπαξ ζημιά 2,2 εκατ. ευρώ λόγω, επανυπολογισμού της αναβαλλόμενης φορολογίας, εξαιτίας της μεταβολής του συντελεστή φόρου εισοδήματος από 20% στο 26%.

Αναλυτικότερα, ο κύκλος εργασιών του ομίλου ανήλθε στα 345 εκατ. ευρώ, το 2013, μειωμένος κατά 21% έναντι του 2012 (439 εκατ. ευρώ), αποτέλεσμα της μειωμένης ζήτησης σε βασικές αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες επηρεάστηκαν σημαντικά από τη συνεχιζόμενη οικονομική ύφεση. Σημειώνεται ότι οι πωλήσεις του ομίλου, εκτός Ευρώπης, αυξήθηκαν κατά 48%, ενδεικτικό των ενεργειών για αύξηση πωλήσεων σε χώρες που εμφανίζουν σημάδια ανάκαμψης.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων, (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 1,1 εκατ. ευρώ, εμφανίζοντας μείωση 90% έναντι του 2012, ενώ το αποτέλεσμα εκμετάλλευσης (EBIT) του ομίλου ανήλθε σε ζημιές 7 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 2,1 εκατ. ευρώ, το 2012. Τα αποτελέσματα του ομίλου επηρεάστηκαν από την προαναφερθείσα μείωση του κύκλου εργασιών, από τη μείωση των περιθωρίων, λόγω του αυξημένου ανταγωνισμού, καθώς και από την καθυστέρηση στην ανάθεση μεγάλων συμβάσεων. Επιπρόσθετα, η αποτίμηση του βασικού (μη αντισταθμιζόμενου) αποθέματος μετάλλου των παραγωγικών εταιριών του ομίλου, λόγω της πτώσης των τιμών του χαλκού στο χρηματιστήριο μετάλλων είχε ως συνέπεια ζημιές 6,6 εκατ. ευρώ, το 2013, έναντι ζημιών 2,2 εκατ. ευρώ, το 2012.

Τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν σε ζημιές 19,6 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 13,3 εκατ. ευρώ, το 2012.

Ο καθαρός δανεισμός του ομίλου ανήλθε στα 179 εκατ. ευρώ, την 31/12/2013, έναντι 150 εκατ. ευρώ, το 2012, αποτέλεσμα των υψηλών κεφαλαιουχικών δαπανών εντός του οικονομικού έτους. Οι επενδύσεις, το 2013, ανήλθαν στα 52,5 εκατ. ευρώ, η πλειονότητα των οποίων αφορούσε υπερσύγχρονο εξοπλισμό για την παραγωγή υποβρυχίων καλωδίων υψηλής τάσης στη θυγατρική εταιρεία Fulgor.