Στα 58 εκατ. ευρώ ή -0,5725 ευρώ ανά μετοχή διαμορφώθηκαν οι ζημιές μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας της Χαλκόρ ΑΕ, τη χρήση 2013, έναντι ζημιών 26 εκατ. ευρώ ή -0,2569 ευρώ ανά μετοχή, το 2012, επηρεασμένες αρνητικά από το ποσό 6,5 εκατ. ευρώ, λόγω του επανυπολογισμού του αναβαλλόμενου φόρου του ομίλου, ως αποτέλεσμα της αλλαγής του φορολογικού συντελεστή στην Ελλάδα από 20% στο 26%.

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε, κατά το 2013, στα 1.102 εκατ. ευρώ έναντι 1.259 εκατ. ευρώ, το 2012, καταγράφοντας μείωση της τάξης του 12,5%. Η μείωση αυτή οφείλεται στην πτώση του συνολικού όγκου πωλήσεων κατά 7% και στις μειωμένες μέσες τιμές των μετάλλων, συγκριτικά με το προηγούμενο έτος.

Τα ενοποιημένα μικτά κέρδη σημείωσαν πτώση κατά 62,7% και ανήλθαν στα 16,5 εκατ. ευρώ έναντι 44,4 εκατ. ευρώ, το 2012. Η μείωση αυτή οφείλεται, κυρίως, στη ζημιά, ύψους 20,4 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιάς 3,2 εκατ. ευρώ, το 2012, από την αποτίμηση του βασικού αποθέματος λειτουργίας των παραγωγικών εταιρειών του ομίλου, ως συνέπεια της προαναφερθείσας πτώσης των τιμών των μετάλλων. Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων, (EBITDA) διαμορφώθηκαν, το 2013, στα 6,7 εκατ. ευρώ έναντι 34,2 εκατ. ευρώ, την προηγούμενη χρονιά, παρουσιάζοντας μείωση κατά 80,4%, ενώ τα αποτελέσματα προ φόρων και τόκων (ΕΒΙΤ) διαμορφώθηκαν σε ζημιές 15,6 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 8,6 εκατ. ευρώ, την αντίστοιχη περυσινή χρήση. Τα ενοποιημένα αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές προ φόρων) ανήλθαν, το 2013, σε ζημιές 53,6 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 31,1 εκατ. ευρώ, το 2012.

Το 2013, ο όμιλος ΧΑΛΚΟΡ πραγματοποίησε συνολικές επενδύσεις, ύψους 57,7 εκατ. ευρώ περίπου, από τις οποίες ποσό 49,3 εκατ. ευρώ περίπου αφορούσε τον όμιλο Ελληνικά Καλώδια, στο πλαίσιο της συνέχισης επενδυτικού προγράμματος, με κύριο στόχο την παραγωγή υποβρύχιων καλωδίων.