Στο ποσό των 336 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκε ο κύκλος εργασιών της ΕΥΔΑΠ το 2013 από 353 εκατ. ευρώ το 2012, επηρεαζόμενος κυρίως από τη διαφορά ύψους 9,2 εκατ. ευρώ του ποσού που προέβλεπε η ΚΥΑ Δ6/2476/3.12.2013 (ΦΕΚ 3065). 

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, χωρίς την ανωτέρω μείωση, ο κύκλος εργασιών θα ήταν μειωμένος κατά 8 εκατ. ευρώ (-2,3%) λόγω της μείωσης των εσόδων από παροχή νερού και σχετιζομένων υπηρεσιών, κατά 6,6 εκατ. ευρώ (-2,8%) και των εσόδων από υπηρεσίες αποχέτευσης, κατά 4,7 εκατ. ευρώ (-4,1%). Αυξητικά κατά 2,7 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα έσοδα από πώληση ηλεκτρικής ενέργειας. Το κόστος πωληθέντων για την εταιρεία μειώθηκε το 2013 κατά 12 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκε σε 191 εκατ. ευρώ έναντι 203 εκατ. ευρώ το 2012 (-6,0%). 

Τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 84 εκατ. ευρώ από 114 εκατ. ευρώ το 2012. Τα κέρδη προ φόρων (EBT) διαμορφώθηκαν σε 62 εκατ. ευρώ από 68 εκατ. ευρώ το 2012 (-9,2%). 

Τα κέρδη μετά φόρων ανήλθαν στα 78 εκατ. ευρώ από 52 εκατ. ευρώ το 2012 σημειώνοντας αύξηση 51,4%, διαμορφώνοντας το καθαρό περιθώριο κέρδους σε 23,3% από 14,6% το 2012. Σημειώνεται ότι τα κέρδη μετά φόρων επηρεάστηκαν θετικά από την αναβαλλόμενη φορολογία λόγω της αύξησης του φορολογικού συντελεστή από 20% σε 26%. 

Η ΕΥΔΑΠ θα προτείνει στη γενική συνέλευση των μετόχων, με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, τη διανομή μερίσματος ίση με το 50% των καθαρών κερδών του 2013, ποσού 38 εκατ. ευρώ (0,36 ευρώ ανά μετοχή) καθώς και τη διανομή αποθεματικού από αφορολόγητα έσοδα, ποσού 2 εκατ. ευρώ (0,02 ευρώ ανά μετοχή). Το συνολικό διανεμόμενο ποσό προς τους μετόχους της εταιρείας ανέρχεται σε 40,5 εκατ. ευρώ (0,38 ευρώ ανά μετοχή).
Το 2013 αποτέλεσε, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, για την ΕΥΔΑΠ έτος ανάληψης εκτεταμένων πρωτοβουλιών για την επίλυση μακροχρόνιων θεμάτων που εκκρεμούσαν και καθιστούσαν τις οικονομικές συναλλαγές, τις υποχρεώσεις και τις σχέσεις μεταξύ της εταιρείας και του Ελληνικού Δημοσίου ασαφείς καθώς επίσης και πλήρους αναδιάρθρωσης του ισολογισμού της εταιρείας.