Ενοποιημένες καθαρές ζημίες μετά από φόρους 9,88 εκατ. ευρώ εμφάνισε η εταιρεία Συμμετοχών Βιοκαρπέτ στη χρήση του 2013 έναντι ζημίας 11,74 εκατ. ευρώ κατά τη χρήση 2012. 

Οι ενοποιημένες καθαρές ζημίες που κατανέμονται στους μετόχους της εταιρείας, μετά την αφαίρεση των δικαιωμάτων μειοψηφίας και μετά την αφαίρεση των φόρων, ανήλθαν κατά την χρήση 2013 σε 9,83 εκατ. ευρώ έναντι ζημίας 11,83 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη του 2012. 

Οι ενοποιημένες ζημίες προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν κατά την χρήση 2013 σε 0,94 εκατ. ευρώ, έναντι ζημίας 3,22 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη χρήση 2012. ­ 

Οι ενοποιημένες καθαρές πωλήσεις ανήλθαν κατά την χρήση του 2013 σε 72,29 εκατ. ευρώ έναντι 85,34 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη χρήση του 2012. 

Οι εξαγωγές του ομίλου Βιοκαρπέτ ανήλθαν κατά την χρήση του 2013 σε 34,55 εκατ. ευρώ έναντι 39,98 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη χρήση του 2012. Οι εξαγωγές αποτελούν το 47,79% του συνολικού τζίρου. Στόχους του ομίλου είναι να αυξήσει περαιτέρω το ποσοστό των εξαγωγών. 

Όσον αφορά στη μητρική εταιρεία, οι καθαρές πωλήσεις ανήλθαν κατά την χρήση του 2013 σε 8,92 εκατ. ευρώ έναντι 9,83 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη χρήση του 2012. 

Οι ζημίες της μητρικής εταιρείας προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBIDTA), ανήλθαν κατά την χρήση 2013 σε 1,55 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 3,70 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη χρήση του 2012. 

Οι ζημίες μετά από φόρους της μητρικής ανήλθαν σε 4,79 εκατ. ευρώ κατά την χρήση του 2013, έναντι ζημιών 4,57 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη χρήση 2012. 

Σημειώνεται ότι το ΔΣ θα προτείνει να μη δοθεί μέρισμα για τη διαχειριστική χρήση 2013 λόγω των αρνητικών αποτελεσμάτων του ομίλου.