Μείωση του κύκλου εργασιών, αλλά και μικρή βελτίωση στα κέρδη προ φόρων, εμφάνισε η Έλαστρον, το 2013.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, τα αποτελέσματα πριν από φόρους σημείωσαν μικρή βελτίωση και ανήλθαν σε ζημιές 2,8 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 2,9 εκατ. ευρώ, το 2012.

Ο κύκλος εργασιών του ομίλου διαμορφώθηκε στα 51,7 εκατ. ευρώ έναντι 59,7 εκατ. ευρώ, το 2012. Το ενοποιημένο μικτό κέρδος ανήλθε στα 4,6 εκατ. ευρώ ή 8,9 % επί των πωλήσεων έναντι 5,3 εκατ. ευρώ ή 8,9 % επί των πωλήσεων του 2012, ενώ τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων, (EBITDA) βελτιώθηκαν αισθητά και διαμορφώθηκαν στα 1,8 εκατ. ευρώ έναντι 1 εκατ. ευρώ.

Για τη μητρική εταιρεία, ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 49,6 εκατ. ευρώ έναντι 59 εκατ. ευρώ, την περασμένη χρήση. Το μικτό κέρδος ανήλθε στα 3,6 εκατ. ευρώ ή 7,3% επί των πωλήσεων έναντι 5,1 εκατ. ευρώ ή 8,6% επί των πωλήσεων, το 2012, ενώ, παρά την πτώση του κύκλου εργασιών, τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων, (EBITDA) σημείωσαν βελτίωση και ανήλθαν σε 0,8 εκατ. ευρώ έναντι 0,6 εκατ. ευρώ, το αντίστοιχο περυσινό διάστημα. Τέλος, τα αποτελέσματα πριν από φόρους διαμορφώθηκαν σε ζημιές 1,9 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 1,7 εκατ. ευρώ, το 2012.