Σημαντική συρρίκνωση ζημιών, αλλά και ενίσχυση του κύκλου εργασιών, εμφάνισε η Attica Group, το 2013.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, οι ζημιές μετά φόρων του ομίλου υποχώρησαν στα 10,13 εκατ. ευρώ, την εξεταζόμενη περίοδο, έναντι ζημιών 53,98 εκατ. ευρώ, το 2012. Ο κύκλος εργασιών του ομίλου ενισχύθηκε κατά 1,6%, στα 260,16 εκατ. ευρώ, το 2013, έναντι 256 εκατ. ευρώ, το 2012.

Αναλυτικότερα, η εταιρεία ανακοίνωσε τα εξής:

Το διοικητικό συμβούλιο της Attica Group, θυγατρικής εταιρίας του ομίλου Marfin Investment Group (MIG), γνωστοποίησε τα ετήσια αποτελέσματα του έτους 2013, τα οποία παρουσιάζουν ενοποιημένες πωλήσεις 260,16 εκατ. ευρώ (έναντι 256,00 εκατ. ευρώ, το 2012) και ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA), 27,15 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχων κερδών 9,45 εκατ. ευρώ, το 2012. Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων, (EBIT) ανήλθαν στα 2,03 εκατ. ευρώ (ζημίες 17,74 εκατ. ευρώ, το 2012). Ο όμιλος είχε να παρουσιάσει θετικό EBIT από τη χρήση 2009 (0,66 εκατ. ευρώ).

Τα ενοποιημένα αποτελέσματα της Attica Group παρουσίασαν σημαντικά μειωμένες ζημίες μετά από φόρους 10,13 εκατ. ευρώ. Οι αντίστοιχες ζημίες, το 2012, ανήλθαν στα 53,98 εκατ. ευρώ, οι οποίες περιλαμβάνουν απομειώσεις της αξίας των πλοίων 20,36 εκατ. ευρώ και έκτακτη λογιστική ζημία 6,40 εκατ. ευρώ από την πώληση του Superfast VI.

Η σημαντική ενίσχυση των κερδών προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων, (EBITDA) είναι αποτέλεσμα σειράς ενεργειών της διοίκησης που αφορούν στη μείωση των λειτουργικών και διοικητικών εξόδων και στην ενεργητική διαχείριση των δρομολογίων των πλοίων, με σκοπό τη βελτίωση του μεταφορικού έργου ανά δρομολόγιο.

Επίσης, στη βελτίωση των αποτελεσμάτων συνέβαλε η μείωση των τιμών των καυσίμων, η οποία, σε συνδυασμό με τη βελτιστοποίηση των δρομολογίων, επέφερε μείωση στο κόστος καυσίμων και λιπαντικών του ομίλου σε ποσοστό 9,9%, σε σχέση με τη xρήση 2012.

Στις 31.12.2013, τα ταμειακά διαθέσιμα του ομίλου ανέρχονταν στα 24,89 εκατ. ευρώ (16,00 εκατ. ευρώ, την 31η Δεκεμβρίου 2012). Ο συνολικός δανεισμός του ομίλου, στη χρήση 2013, μειώθηκε κατά 51,41 εκατ. ευρώ.